Barnehagemiljø

Plan for førebygging av omsorgssvikt og utvikling av åtferdsvanskar for barn og unge

Privat avlastning

Innsyn og publisering av postliste og dokument

Opningstider folkebading i Røldal

Grunnskuleutdanning for vaksne

Foreldreportalen – Visma Flyt Barnehage

Røldal skule – aktivitetskalender

Tilgjengelegheitserklæringar

Rettleiar: Førebygging av radikalisme og valdeleg ekstremisme

Turar i Jondal Nasjonalparklandsby

Meistring og fysisk aktivitet – om ein er nedstemt og har depressive plager

Vaksenopplæringa i Odda

Røldal miljøstasjon

Jondal miljøstasjon

Lindenes miljøstasjon

Utne miljøstasjon

Kinsarvik miljøstasjon

Skare barnehage – Pedagogisk årsplan 2023/2024

Administrasjonsutval og valstyre

Cool Kids – meistringskurs

Årsplan for Tyssedal barnehage 2023-24

Betalingssatsar og betalingsmåtar

Årsplan Rabben barnehage 2023/2024

Byggesak – Tinging av førehandskonferanse

Angstmeistringskurs

Dokumentsenter

Økonomiplanar, kvartalsrapportar og årsrapportar

Graveløyve og arbeidsvarslingsplanar

Fastlege hjå oss?

Ordensreglar ved Vikebygd skule

Informasjon frå Vikebygd skule

Konsultasjonsteamet for vald og seksuelle overgrep

Temaplan for kultur 2023-2027

Kommunal tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021– 2024

Årsplan 2023/24 – Eidesåsen barnehage

Helse- og omsorgsplan 2022-2033

Kva gjer Miljøretta helsevern?

Dementia Coordinator

Jobbe som fritidskontakt (støttekontakt)

Handbok for eigenbetaling – Helse og omsorg

Søvnkurs

Årsplan for Jondal barnehage 2023/2024

Montering av solcelleanlegg på småhus

Om RPH – Rask psykisk helsehjelp

Årsplan 2023-2024 for Eitrheimsvågen barnehage

Koordinerande eining

Mobbeombodet i Vestland

Syns- og audiopedagogisk teneste

Meldepliktige verksemder

Solarium

Basseng, badeanlegg og boblebad

Frisør, hudpleie, tatovering og holtaking

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforent

Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar

Kulturkommunen

Ullensvang kyrkjelege fellesråd

Odda gjestehamn

Støy

Fritid og aktivitet

Bu i Ullensvang

Jobb i Ullensvang

Vital, veksande og full av variasjonar!

Demenskoordinator

VA-norm Hardanger og Sunnhordland

Oversikt tilfluktsrom

Utdeling av jodtabelettar

Eigenberedskap

Kartlegging av kritiske punkt av bekkar og bratte vassdrag i tidl. Ullensvang herad

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag frå tidl. Jondal kommune

Brukarstyrt personleg assistanse ( BPA )

Tiltak mot radon i eksisterande bustader

Radon

Min Eigedom

Nettstadskart

Pedagogisk årsplan for Røldal barnehage 2023/2024

Kvalitet på drikkevatn

Ordensreglement for skulane i Ullensvang kommune

Barnehageplan – bygg, struktur og kapasitet (2020 – 2025)

Odda ungdomsskole – kalender

Årsplan for Kinsarvik barnehage 2023/2024

Årsplan for Utne barnehage 2023/2024

Årsplan Aga barnehage – 2023/2024

Kinsarvik skule – Sosialpedagogisk plan

Velkomen til Noregs friluftshovudstad

Krisesenter Vest

Familievernkontoret

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2025

Legevakt

Pedagogisk plattform for Veisane barnehage

Årsplan for Veisane barnehage

Tilsette ved kulturskulen

Retningslinjer for opptak av elevar ved kulturskulen

Undervisningstilbod ved kulturskulen

Folgefonnvegen – Glacier Road

Flyktningtenesta

Arbeid på eldstad og skorstein

Langtidsplass i institusjon eller tilsvarande butilbod

Kompetanseløft – vald og seksuelle overgrep

Innsyn historisk arkiv