Sjølvbetening

Det er mykje du kan gjere sjølv for å få informasjonen du treng. Det er mange ulike løysingar for sjølvhjelp tilgjengeleg på digitale plattformer.

Vi har her samla ei rekkje elektroniske løysingar for sjølvbetening, både for kommunale og statlege tenester.

Nokre sider krev innlogging via ID-porten.

Kontakt oss

Borgarleg vigsle

Foreldreportalen (barnehage) ↗

Søkja ny barnehageplass, svare på søknad om tildelt plass, endra opphaldstid i eigen barnehage eller overføra plassen til annan barnehage.

Innsyn ↗

  • Møteplan
  • Postliste
  • Søk etter sak
  • Søk etter dokument

Kommunekart

Kommunekart er kommunen si digitale kartløysing. Kartløysing er gratis. Her finn du mellom anna informasjon om eigedomar, kommuneplan og gjeldande reguleringsplanar i kommunen. Du finn temakart for mellom anna skred og flaum og natur- og kulturlandskap.

Kvalitet på drikkevatn

Meld ein feil

Min Eigedom 

Nyttig informasjon om dine eigedomar som feks.  gebyr, eigedomsskatt, vassforbruk, renovasjon, feiing ol.

Mine Faktura

Her kan du sjå dine faktura frå kommunen. 

Priser, avgifter og gebyr

Renovasjon

Søknadsskjema

Varsling på SMS-, telefon og e-post

Visma Flyt Skule 

Altinn ↗

Din dialog med det offentlege. Her finn du skjema, meldingar og anna relevant informasjon.

Digipost 

Din digitale postkasse

e-Boks 

Din digitale postkasse

Helsenorge.no 

Byte fastlege, pasientjournal, pasientreiser, frikort, legemidler, mm.

Husbanken

NAV 

Arbeid, familie, pensjon, svangerskapspermisjon mm.

Posten 

Min adresse; meld flytting og adresseendring

Skatteetaten

Skatt, avgifter, folkeregister mm.

Vegvesenet 

Køyretøy, førarkort, veg mm.

Vegvisar til offentlege teneste på nett