Kvalitet på drikkevatn

Drikkevatnet i kommunen har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre me gjer melding om noko anna. Vatnet tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta.

Kvalitet på drikkevatn

Me tek med jamne mellomrom vassprøver ved dei kommunale vassverka. Klikk på kart for å sjå prøveresultat.

Kokevarsel

Er det endring i kvalitet på drikkevatnet ved kommunale vassverk vil dei som er råka få varsel om dette. Me varslar på nytt når kokevarsel er oppheva.

 

Kvalitet på drikkevatn – forklaringar

KvaKjem fråTiltaksgrense
KvaKoliforme bakteriarKjem fråEi stor gruppe bakteriar, der mange kan vekse både i vatn og jordsmonn, og i tarmen hjå dyr og menneske.TiltaksgrenseTiltaksgrense tal 0
KvaE.coliKjem fråBakteriar som stammar frå tarminnhald hjå menneske eller dyr, og som indikerer at vatn kan innehalda bakteriar som er sjukdomsframkallende.TiltaksgrenseTiltaksgrense tal 0
KvaIntestinale enterokokkerKjem fråBakteriar som du finn i tarminnhald frå menneske og dyr.TiltaksgrenseTiltaksgrense tal 0
KvaFargeKjem fråMål på synleg farga vatn.TiltaksgrenseTiltaksgrense 20 fargeeiningar
KvaTurbiditetKjem fråMål på om vatn er uklårt.TiltaksgrenseTiltaksgrense 250 FNU
KvapHKjem fråMål på surgrad i vatnet.TiltaksgrenseTiltaksgrense 6,5 - 9,5