Hand som holder mobiltelefon

SMS- og telefonvarsling

Formål

 • Ullensvang kommune ved Ved Tekniske tenester ynskjer å kunne varsla deg ved hendingar eller arbeid som fører til stenging av vegar eller vass- og avlaupsleidningar.
 • Vi ynskjer å nå flest mogleg og nyttar derfor SMS- og  telefonvarsling.

 

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med eit kartsystem som gjer at vi raskt kan varsla alle som bur innanfor eit geografisk område.
 • Varslingstenesta hentar automatisk kontaktopplysningar om kvar enkelt innbyggjar frå nasjonale kontakt- og reservasjonsregister slik som Altinn eller DigiPost. 
 • Ved varsling går det ut SMS til mobiltelefonar og talemelding til fasttelefonar.

 

Kvifor får eg ikkje varsel?

 • Har du flytta nyleg? Telefonen må vera registrert på di bustadadresse.
 • Har du oppdatert dine opplysningar på det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret?
 • Har du mobilen registrert på arbeidsgjevar?
 • Har du hemmeleg nummer?
 • Har du reservert deg for nummeropplysning?
 • Har du fått nytt mobilnummer?

 

Kva kan du gjera?

 • Oppdater dine opplysningar og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Sjekk og endre dine opplysningar på det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret via Minside.
 • Har du jobbtelefon eller hemmeleg nummer, registrer ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister: servicevarsling.no. Då vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslingar som vedkjem deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og vert nytta kun av seksjon Vatn og avløp til dette formålet.

 

Fleire adresser?

Du kan bli varsla på anna adresse enn den du bur på eller eig. Dette kan du melda inn under “Sjekk din oppføring” på servicevarsling.no.

 

Vil du ikkje bli varsla?

 

Sårbare abonnentar

 • “Sårbare” abonnentar er verksemder som er avhengige av vatn for å driva si verksemd.
 • Det kan mellom anna vera alders- og sjukeheimar, legar og tannlegar, barnehagar og skular, næringsmiddelprodusentar, restaurantar og kaféar.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersonar for verksemda på servicevarsling.no.
 • Kontaktpersonen vil då motta varsel på SMS.