Ordensreglar ved Vikebygd skule

Du har plikt til

 • å vera høfleg og visa respekt for alle.
 • å visa ansvar for skulen sin eigedom og erstatta ting du øydelegg eller mister.
 • å møte tidsnok til undervisning.
 • å ha med bøker, opplada Chromebook, blyantar, viskelær, gymkle, regnkle og anna utstyr.
 • å ha gjort leksene, vera førebudd med orden i ranselen.
 • å halda undervisningsrom, gongen og skuleplass i orden.
 • å gå rolig inn og ut av skulebygget.
 • å vera på skulen sitt område i skuletida.

 

Du har rett til

 • å kjenna deg trygg på skulen, bli behandla høfleg og med respekt.
 • at skulen hjelper deg å finne årsaken til konflikter, vantrivsel, dårleg orden eller dårleg samarbeid med andre osv.
 • arbeidsro i klasserommet.
 • at eigedelane dine får vera i fred.

 

Du må elles hugse at

 • tobakk og rusmidler er skadeleg og derfor forbudt.
 • det er lov å kaste snøball mot oppsett blink.
 • det er ikkje lov å ete godteri i skuletida.
 • ytterkle skal henga på knaggane i gangen.
 • toalett og gong ikkje er opphaldsrom.
 • rektor kan i følge lova vise bort ein elev resten av skoledagen. Bortvisning kan bli brukt dersom elevar fleire gonger bryt ordensreglane på ein grov måte.

 

Artikler