Vikebygd skule

Skulen ligg idyllisk til i skråningen over Nå sentrum, på vestsida av Sørfjorden. Skuleplassen består av ein nyleg opprusta ballbinge, ein del leikeapparat, samt fleire spel og aktivitetar som er målte opp på asfalten. Skulen set fysisk aktivitet svært høgt, og elevane har minimum éin timeplanfesta skuletime pr dag der dei er i fysisk aktivitet, i hovudsak ute.

Skulen arbeider for eit godt lærings- og oppvekstmiljø, og har eit godt samarbeid med foreldre og andre aktørar i nærmiljøet. Me er opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne ved skulen vår.

Kontakt oss

Vikebygd skule

Nåvegen 12

5776 Nå

53 66 21 92 / 475 16 301

ullensvangskulen.no

Hilde Hesjedal

Rektor

hilde.hesjedal@ullensvang.kommune.no

53 66 21 92 / 994 96 980

Kontaktperson

Elevrådet består av representantar frå 4. til 7. trinn – ein elev frå kvar klasse. Desse vel sjølv leiar, nestleiar og sekretær.

Elevrådet sin leiar og nestleiar møter i samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet. Dei vert permitterte frå møter der saker med teieplikt vert drøfta.

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Foreldrerådet består av alle foreldra ved skolen. Foreldra sitt arbeidsutval består av fem valde føresette. Dei vel igjen eit styre, beståande av leiar, sekretær og kasserar. FAU planlegg og gjennomfører eventuelle felles  foreldremøter, dugnader og liknande arrangement. FAU arbeider også med saker som gjeld elevane generelt.

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

FAU vel 2 representanter til skulen sitt samarbeidsutval (SU). Den eine skal være leiaren av FAU. I tillegg vert det vald ein tredje representant til skulen sitt skulemiljøutval (SMU).

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

§ 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.