Kartlegging av kritiske punkt av bekkar og bratte vassdrag i tidl. Ullensvang herad

Prosjektet har tatt utgangspunkt i kartstudien/grovkartlegginga som vart gjort i forbindelse med søknaden som vart sendt til NVE mars 2018. Grovkartlegginga gav at det var minst 110 bratte bekkar og vassdrag som skulle undersøkast for kritiske punkt.

Under kartlegginga av kritiske punkt av bekkar og bratte vassdrag i Ullensvang herad har ein jobba mot å kartlegge dei bekkane som potensielt kan trua/ramma bustadhus, fritidsbustadar eller infrastruktur, i heile heradet. Ullensvang herad strekkjer seg over eit stort areal. Bebyggelsen ligg i hovudsak i liene langs fjordane i heradet; Sørfjorden, Eidfjorden og Hardangerfjorden.