Administrasjonsutval og valstyre

Administrasjonsutvalet

I alle kommunar skal det opprettast eitt eller fleire partssamansette utval (administrasjonsutval) for behandling av saker som gjeld forholdet mellom dei tilsette og kommunen som arbeidsgivar.

Administrasjonsutvalet består av 9 politikarar frå formannskapet (8 i tillegg til ordførar), saman med tillitsvalde i kommunen, jf. kommunelova §5-11.

 

Valstyre

I kvar kommune skal det vera eit valstyre som blir valt av kommunestyret sjølv, jfr valglova §4-1.

Ordføraren er medlem i begge utvala.