Årsplan for Veisane barnehageInnleiing1. Verdigrunnlaget til barnehagen2. Formålet med og innhaldet i barnehagen3. Arbeidsmåtane til barnehagen4. Overgangar5. Samarbeid mellom heimen og barnehagen

Innleiing

Barnehagen sin pedagogiske plattform beskriver barnehagen sine verdiar, menneskesyn og arbeidsmåtar, og dannar grunnlag for kulturen og den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Barnehagen sin årsplan er personalet sitt arbeidsdokument og har fokus på korleis me skal utvikla arbeidet og kvaliteten for barna i barnehagen dette året. Årsplanen må sjåast i samanheng med barnehagen sin pedagogiske plattform for å få heile bilde av barnehagen som pedagogisk verksemd. Dei to dokumenta skal og synleggjera korleis me jobber med det pedagogiske innhaldet – visjonen og dei ni fokusområda i oppvekstplanen for sektor for oppvekst og utdanning i Ullensvang kommune.

Visjonen til sektor for oppvekst og utdanning: “ULIKE UTGANGSPUNKT – LIKE SJANSAR”

 

Mange born i ring med beina inn mot midten og mange ulike sokkar. Foto.

9 fokusområde i oppvekstplanen i Ullensvang kommune:

 1. Tidleg innsats
 2. Samhandling rundt utsette barn og unge – fokus på arbeidsmetodikken Betre tverrfagleg Innsats – BTI
 3. Barn skal vera involvert i dialog og prosessar som gjeld dei
 4. Fokus på samarbeid med føresette
 5. God oppstart og trygge overgangar
 6. Barna opplever eit trygt, godt og inkluderande barnehage-, skule- og SFO miljø
 7. Fokus på tilrettelegging og tilpassa opplæring
 8. Kjennskap til utarbeidde planar, rutinar og handbøker
 9. Fokus på kvalitet og tilsette med rett kompetanse i oppvekst og utdanning

 

 

Hovudmål for barnehageåret 2021/2022:

Systematisk arbeid med trygt og godt barnehagemiljø for alle barn

Fokusområde:

 • Didaktisk arbeid – barnehagelova, rammeplan for barnehage, oppvekstplan, pedagogiske plattform og årsplan er grunnlag for systematisk arbeid i barnehagekvardagen
 • Kjennskap til og ta i bruk BTI modellen som grunnlag for arbeidet
 • Personalet sin kompetanse, evne og vilje til å gjennomføra systematisk arbeid med formelle og uformelle barnesamtalar, observasjon og kartlegging – og analysera, tolka og bruka innsamla materiale for planlegging av det pedagogiske innhaldet for enkeltbarn og barnegruppa

 

Tiltak:

 1. Årshjul for systematisk arbeid med barnehagemiljø er tilgjengeleg for-, og skal nyttast av personalet. Ansvar for gjennomføring i praksis: alle tilsette. Ansvar for å legga tilrette for, og leia arbeidet: pedagogiske leiarar og styrar
 2. Lærande møter – Refleksjon og drøfting på personalmøta med oppfølging i gruppemøter, grunnlag for det pedagogiske arbeidet og samarbeid med foreldra/føresette
 3. Alle bidreg med å oppfylla måla og krava i rammeplanen og utfører arbeidet i tråd med ansvar og roller

 

1. Verdigrunnlaget til barnehagen

Mål: Barnehagemiljø utan mobbing og anna krenking kultur som speglar den uttalte pedagogiske praksisen/pedagogisk plattform for Veisane barnehage

 

Fokusområde:

 • Alle skal vera kjent med, og arbeida i tråd med barnehagen sitt verdigrunnlag og pedagogiske plattform
 • Kompetanseheving, med mål om å utvikla barnehagen sin samla kapasitet i arbeidet med inkluderande, trygt og godt barnehagemiljø for alle barn
 • Systematisk arbeid på alle personalmøter – teori, forsking, refleksjon og drøfting av praksis
 • Kommunikasjon, dialog og formidling i tråd med barnehagen sitt verdigrunnlag
 • Gleding – handlar om å bry seg og ta vare på kvarandre – små og store, i og utanfor barnehagen.

 

2. Formålet med og innhaldet i barnehagen

Mål: Dei vaksne har fokus på likeverd i samspel med barna, samtidig som dei tar ansvar for å skapa forståing og forutsigbare rammer. Innhaldet i barnehagen skal vera allsidig, variert og tilpassa enkeltbarn og barnegruppa. Det fysiske miljøet skal spegla barnehagen si satsing på inkludering og vera utforma slik at alle kan delta i leik og samspel. Barn vil når dei kan…

Alle barn skal oppleva at dei blir sett, forstått og respekterte, og få den hjelpa og støtta dei har behov for. Alle barn skal oppleva glede og mestring, sjå seg sjølv og andre som viktige for fellesskapet. Barna skal oppleva fokus på framsteg, ikkje resultat. Barna skal få undersøka, oppdaga og forstå samanhengar, utvida perspektiv og få ny innsikt.

Poenget er å legga tilrette for «passeleg ubalanse», barna skal læra å lika utfordringar – sjå på utfordringar som interessante, ha lyst til å forska på dei og finna løysingar.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og få delta i aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilskapleg språkutvikling.

 

Fokusområde:

 • Dela barna inn i små grupper med fast personalressurs – fordjuping i tema og prosjekt tilassa barna sine interesser, føresetnader og utvikling
 • Tilstadeverande vaksne som er tett på – der det er barn er det alltid ein vaksen, der det er ein vaksen trengst det sjeldan fleire
 • Systematisk arbeid for å sikra alle barna god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og sikra at alle får delta i aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilskapleg språkutvikling.

 

3. Arbeidsmåtane til barnehagen

Mål: Tilstadeverande og støttande vaksne som har ein pedagogisk intensjon med alt me gjer i barnehagen – i tråd med den didaktiske relasjonsmodellen

 

Fokusområde:

 • Trygghetssirkelen som pedagogisk verkty for alle barn, frå dei byrjar til dei sluttar i barnehagen – balansen mellom behovet for tryggleik, trøyst, omsorg, bekrefting på den eine sida, og behovet for utforsking av verda/omverda på den andre sida
 • Gjennomføring av systematiske språkgrupper som stimulerer språkutviklinga for kvart enkelt barn
 • Deling av barn i små grupper for å skapa eit godt læringsmiljø med fokus på gode relasjonar, læring, utvikling, glede og mestring
 • Personalet si evne til å forstå og setta seg inn i barnet sine tankar og oppfatningar, og bruker forståinga til å prøva å gi barnet den hjelpa og støtten det treng
 • Personalet sitt fokus på progresjon og barna som aktive aktørar i eigen og andre si læring med mål om å dela kunnskap, støtta og hjelpa kvarandre
 • Pedagogisk dokumentasjon, refleksjon, drøfting og utvikling av eigen praksis

 

Skygge av to born som held hender. Bilete.

3.1 Barnehagemiljø - barnehagen sitt utviklingsområde

Utviklingsområde:

 1. Personalet sin kompetanse, evne og vilje til å gjennomføra systematisk arbeid med formelle og uformelle barnesamtalar, observasjon og kartlegging – og analysera, tolka og bruka innsamla materiale for planlegging av det pedagogiske innhaldet for enkeltbarn og barnegruppa
 2. Samarbeid og tidleg involvering av barna sine føresette
 3. Kjennskap til og ta i bruk BTI modellen som grunnlag for arbeidet

 

Tiltak:

 1. Fagleg tema på alle personalmøter med oppfølging i gruppemøta. Ansvar: styrar og ped.leiarar
 2. Årshjul med fokus på førebyggande arbeid. Ansvar: Styrar
 3. Tiltaksplanar med fristar og ansvar, oppfølging og vurdering av tiltak. Ansvar: pedagogiske leiarar
 4. Opplæring i BTI modellen. Ansvar: Styrar og kommunalsjef
 5. Gjennomføring og aktiv deltaking. Ansvar: alle tilsette

3.2 Vurdering

Tema: Barnehagemiljø

Barnehagen nyttar den didaktiske relasjonsmodellen i arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering av innhaldet for barna frå dei kjem til dei forlet barnehagen. Det vil seie at personalet til ei kvar tid har ein tanke om innhaldet og kva som skal gjerast, korleis dette skal gjennomførast og kvifor.

Dette er grunnlag for pedagogisk dokumentasjon, refleksjon, drøfting og utvikling av eigen praksis og barnehagen som lærande organisasjon.

Oppfølging og rettleiing: samsvar mellom uttalt praksis (grunnlaget for arbeidet) og pedagogisk praksis er utgangspunkt for rettleiing. Ansvar: pedagogisk leiar og styrar

 

Tilstandsrapport

Oppfølging av kommunen sin oppvekstplan skal inngå i ein årleg tilstandsrapport for verksemdene med vurdering av tiltaka som er gjennomført.

Ansvar: pedagogsike leiarar og styrar

 

Intern vurdering 2021/2022:

Vurderingsområde: Barnehagemiljø og systematisk arbeid for å førebygga, avdekka og setta i verk tiltak/handtera mobbing i barnehagen

 • formelle og uformelle barnesamtalar, observasjon og kartlegging – og analysera, tolka og bruka innsamla materiale for planlegging av det pedagogiske innhaldet for enkeltbarn og barnegruppa

 

Arena:

 • Personalmøter
 • Gruppemøter
 • Foreldremøter
 • Foreldresamtalar

 

Ekstern vurdering

Det vert det gjennomført ekstern vurdering i samsvar med Hardanger/Voss kompetanseregion sin turnus

 

4. Overgangar

4. 1 Heim/barnehage
4.2 Internt i barnehagen
4.3 Frå barnehage til skulen

Mål: trygg og god start for alle barn i samsvar med uttalt pedagogisk praksis, barnehagen sin pedagogiske plattform

 

Fokusområde:

 • Heim/barnehage:
  • Heimebesøk før barna byrjar i barnehagen
  • Foreldremøte i bhg før oppstart med fokus på trygghetssirkelen og foreldra si rolle i tilvenning
 • Internt i barnehagen:
  • Fokus på og praksis i tråd med trygghetssirkelen for alle grupper
  • Starta tilvenning tidleg, bli kjent med rom, rutinar, barn og vaksne
 • Frå barnehage til skulen:
  • Skriftleg informasjonsoverføring i samarbeid med føresette, ansvar: ped.leiar
  • Spesialpedagog skal delta i overføringsmøter for barn med spesialpedagogiske vedtak
  • Skulebesøk, inkludert SFO og fadrar
  • Samarbeid og felles aktivitetar med skulestartarane i Sekse barnehage, med mål om å bli kjent.

 

Kopi av rskalenderbilde12

5. Samarbeid mellom heimen og barnehagen

Dokumentasjon for foreldra via samtalar, bilde og informasjon via Visma Flyt Barnehage.

 

Fokusområde:

 • Barnets beste, god involvering av foreldre/føresette
 • Didaktiske periodeplanar med fagleg informasjon om prosjekt og mål for læring og utvikling; kva – korleis og kvifor
 • Didaktiske rapportar, inkludert fagleg pedagogisk dokumentasjon
  • Ansvar: pedagogisk leiarar
 • Foreldremøte med tema knytt til barnehagen sitt utviklingsområde: Barnehagemiljø.
  • Ansvar: Styrar
 • Dagleg kommunikasjon
 • Foreldresamtalar, minimum to gongar pr. år og alltid ved behov
 • Aktiv deltaking, refleksjon og drøfting på foreldremøta
 • Innspel til foreldreråd og samarbeidsutval
 • Udir si brukarundersøking, november 2021

28.09.2021 – tema: årsplan 2021/2022, trygghetssirkelen og emosjonsrettleiing
13.10.2021 – tema: årsplan 2021/2022, trygghetssirkelen og emosjonsrettleiing
01.11.2021 – tema: kost, ernæring og tannhelse
19.01.2022 – høgtlesing si betydning for språkutvikling
27.04.2022 – tema: barnehageåret – årsplan og organisering
15.06.2022 – tema: informasjonsmøte for nye foreldre

22.09.2021: Årsplan 2021/2022, uteleikeplassen/sykkelbanen, budsjett
16.11.2021: Budsjett
08.06.2022: Med mål om godkjenning av årsplan 2022/2023

Haust 2021: Offisiell opning av ny uteleikeplass

16.12.2021: Nissefest

13.12.2021: Luciafeiring

16.02.2022: Karneval med tema på gruppene – barnehagen har kostyme

08.04.2022: Påskefrukost m/føresette og søsken

15.06.2022: Avslutting for skulestartarane med føresette og søsken