Dokumentsenter

Dokumentsenteret har det overordna faglege arkivansvaret for kommunen si informasjons- og dokumentasjonsforvalting og har ein støttefunksjon når det gjeld rutinar, opplæring og arkivfagleg rådgjeving til kommunen si leiing og saksbehandlarar i alle verksemder.

I Ullensvang kommune er dokumentsenteret lagt til verksemda Digitale tenester, organisert direkte under rådmann.

Dokumentsenteret har ansvar for dagleg drift og kvalitetssikring av kommunen sitt administrative saks-/arkiv system og arkiv for fleire fagsystem. Systema er med på å sikra at kommunen utfører oppgåver i samsvar med reglar for arkiv og offentlegheit. Samstundes som vi skal sikra ei ope forvaltning skal vi og sikra rettigheitsdokumentasjon for våre innbyggjarar. Kommunale arkiv er viktig i eit historisk perspektiv.

Ullensvang kommune har i hovudsak elektroniske arkiv. Vi er medlem av Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS og det meste av papirarkiv frå før 2020 er deponert hjå dei.

 

Artikler