Krisesenter Vest

Opplever du ubehagelege og krenkjande situasjonar av nokon som står deg nær? Du vurderer kanskje å bryta ut av ein valdeleg relasjon, eller kanskje du allereie har gjort det og treng nokon å snakka med?

Krisesentertilbodet kan mellom anna tilby:

  • Støtte og praktisk hjelp
  • Råd og rettleiing
  • Hjelp til bearbeiding
  • Informasjon om rettigheiter og moglegheiter
  • Advokatbistand
  • Formidla kontakt med offentlege instansar
  • Mellombels butilbod i trygge omgjevnadar

 

Krisesentertilbodet har teieplikt

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Du kan vere anonym.

 

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vald eller trugslar om vald i nære relasjonar.

 

Lovverk

Dette er ei lovpålagt teneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

 

Telefonen til Krisesenter Vest er døgnope:

 

Meir informasjon om tilbodet finn du på nettsida til Krisesenter Vest IKS

img-fluid portrait