Innsyn historisk arkiv

Søk- eller sei opp plass i kulturskulen

Vedtekter for kulturskulen

Bokkotunet kafé og kjøkken

Reglement for elevar ved kulturskulen

Kulturskulen – Målsetting og formål

Omsorgsstønad

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO for elevar 1. – 4. trinn

Digital Sansehage

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

Unødig utrykning brann

Barn sitt miljø i barnehagar og skular

Omsorgsbustad

Handlingsplan Bustad

Renovasjonstenester for fritidsbustader

Renovasjonsabonnement

Om Hauso skule

Om Kinsarvik skule

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta

Omsorgsbustad for personar med utviklingshemming

Korttidsopphald i institusjon

Dag- eller nattopphald på institusjon

Avlasting

Pedagogisk arbeid – Opedal skule

Opedal skule verdiarbeid

Opedal skule – kalender

Praktisk bistand opplæring

Heimesjukepleie (Helsetenester i heimen)

Rehabiliteringsopphald i institusjon

Fritidskontakt (støttekontakt)

Praktisk bistand (heimehjelp)

Middagsombringing

Hauso skule – kalender

Odda ungdomsskole – kalender

Ulykkesforsikring for barn og ungdom

Søknad om plass i SFO

Parkeringsløyve for forflytningshemma

Informasjon om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark – vintersesong

Oppvekstplan 2020 – 2025

Miljøretta helsevern

Bustøtte

Klage

Søka helse- og omsorgstenester

Tildelingskontoret – ta kontakt ved spørsmål

Ordførar

Søkja, svara, endra eller sei opp barnehageplass

Redusert foreldrebetaling barnehage

Barnehage- og skuleruta

Vedtekter barnehage

Innbyggjartorg

SFO – Opedal skule

SFO – Vikebygd skule

SFO – Kinsarvik skule

Årsplan Sekse barnehage 2023-2024

Om Skare barneskule

Kommunale utleigebustader

Kommunale tomter

Muligheten

Jobbsjansen

SFO – Odda barneskole

SFO – Røldal skule

SFO – Skare barneskule

SFO – Jondal skule

SFO – Tyssedal barneskole

Informasjon om kartleggingsverktøy Digital – TRAS

Næringsrenovasjon

Slik sorterer du

Trygt og godt skulemiljø (§ 9A)

Permisjon frå pliktig opplæring

Skuleskyss

Flytting og/eller byte av skule

Jondal nasjonalparklandsby

Folgefonna nasjonalpark

Planar, strategiar og styringsdokument

Førstemann til skogbrann – kva gjer du?

Overordna beredskapsplan og Ullensvang-ROS

Kommunikasjonsplan 2020 – 2024

Folkehelseoversikt for Ullensvang kommune 2020

Politisk organisering

Utval for samfunn, plan og næring

Utval for kultur og levekår

Kommunestyret

Formannskapet

Reglar for torgplass i Odda, Kinsarvik og Jondal

Administrativ organisering

Rådmannen og leiargruppa

Delegeringsreglement 2020-2024

Hovudplan park frå tidl. Odda kommune

Hovudplan overvatn frå tidlegare Odda kommune

Ungdomsrådet

Retningsliner for bustadtilskot til etablering i eigen bustad

Retningsliner for bustadtilskot til tilpassing, utgreiing og prosjektering til enkeltpersonar

Bustadtilskot til utgreiing og prosjektering

Bustadtilskot til etablering og tilpassing

Startlån bustad

Råd for personar med nedsett funksjonsevne

Eldrerådet

Kontakt helsestasjonen

Når barn og unge treng hjelp – BTI (betre tverrfagleg innsats)

Kommunepsykolog