Kartutsnitt av Ullensvang kommune

Kommunekart, -plan, gjeldande reguleringsplanar og planar under arbeid

Kommunekart er kommunen si digitale kartløysing

Kommunen si kartløysing er gratis. I kommunekart finn du mellom anna informasjon om eigedomar, kommuneplan og gjeldande reguleringsplanar i kommunen. Du finn temakart for mellom anna skred og flaum og natur- og kulturlandskap. Du nyttar nettsida anten ved å skrive inn adresse, stad eller eigedom, eller zoome inn til aktuell stad.

Du kan skru på ynskja kartlag, gjera målingar i kartet og skriva dei ut.