Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta

  • 53 65 47 16 / 975 58 430, 53 65 47 12 / 975 58 404, eller 53 65 47 00

Tildelingskontor

Kommunale helse- og omsorgstenester. inkl. kto/rehab på institusjon.

Omsorg- og heimebaserte tenester

Legetenesta

Kommuneoverlege

Smittevernlege

Fysio- og ergoterapitenesta

Rus og psyksisk helse

Pasienter med følgeteneste

Helsestasjon / Barn som pårørande

Barnevern

Logopedtenesta

Kreftkoordinator

NAV

Avvik på tenesteavtalar

Søknad på kommunale tenester

Beredskapsansvarleg