Omsorgstenesta vest – Utneheimen

Omsorgstenesta vest er stasjonert på Utneheimen på Utne. Utneheimen ligg landleg til med nydelig utsikt over fjorden og Utne sentrum.

Om tenesta

Utneheimen har 24 sjukeheimsplassar, 6 av desse plassane er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. Me er ei samordna teneste, det vil seie at me driftar sjukeheim, heimesjukepleie, praktisk bistand og tryggleiksalarmar. I tillegg har me eige vaskeri og kjøken.

 

Bemanning

I omsorgstenesta vest er me bemanna med godt kvalifisert helsepersonell. Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, pleiemedarbeidarar, assistentar, kokkar og kokkeassistentar. Me er og så heldig at me har kollegaer frå mange ulike land og verdsdelar.

Det viktigaste for oss er å gje gode tenester, og at tenestene er tilpassa kvar einskild . På institusjonen er me særs opptatt av å verta godt kjent med kvar einskild pasient, og er opptatt av kva som er viktig for kvar einskild. Me ynskjer at alle skal ha ein innhaldsrik og god kvardag. Me nyttar blant anna Memoria og musikkbasert miljøtilnærming i dette arbeidet.

Bilete av havfrue i stein på Utne som skuer utover fjorden. Foto.

På institusjonen vår har me eige kjøken. Dei lagar god og næringsrik mat, tilrettelagt kost for den som treng det. Dagleg kjenner me god matlukt frå kjøkkenet, det kan vere potetkakene som vert steikt på takka, røykekjøtet som er på kok, eller fisken som vert steikt. Dette gjer matlyst, og er med på at me kan innfri kravet frå helsedirektoratet om god ernæring.

Middagar som vert laga her, vert og levert heim til pasientar som har behov for det.

Kvar torsdag har med dagopphald for heimebuande. Dei kjem med drosje og vert servert lunsj og middag, i lag med pasientane på sjukeheimen. Dagen går til drøs rundt kaffekoppen, trening, bingo og andre aktivitetar.

Av andre aktivitetar har me fast besøk av omsorgsmusikar, bondekvinnelaget kjem med god mat og underhaldning, helselaget har kiosktralla og har høgtlesing. Elles er det regelmessig andakt for dei som ynskjer det, musikkskulen kjem på besøk og mykje anna.

Kontakt oss

Omsorgstenesta vest - Utneheimen

Fjordavegen 4199

5778 Utne

53 67 13 60

Kari Skare Storhei

Verksemdsleiar

kari.skare.storhei@ullensvang.kommune.no

90 99 98 42

Gerd Ingrid Hauso

Avdelingsleiar institusjon

gerd.ingrid.hauso@ullensvang.kommune.no

94 17 74 61

Edith Sivertsen

Avdelingsleiar heimetenesta

edith.sivertsen@ullensvang.kommune.no

94 17 71 34