Kvinnleg logoped som hjelper jente med uttale av ord

Logopedtenesta

Logopeden arbeider direkte med barn, unge og vaksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvanskar. Tenesta arbeider indirekte i form av rådgjeving til føresette, barnehage og skule.

Dei viktigaste samarbeidspartnarane er føresette, barnehage, skule, helsestasjon og PPT.

Logopedtenesta gjev flest tenester som tilpassa opplæring.

Arbeid på individnivå kan vera direkte og indirekte – og består av:

 • Utgreiing og kartlegging
 • Behandling
 • Rettleiing 
 • Undervisning

 

Arbeid på systemnivå:

 • Prosjekter
 • Rettleiing
 • Kurs og kompetanseheving

 

Arbeidsområdene til logopedtenesta:

 • Språkvanskar
 • Uttalevanskar/artikulasjonsvanskar
 • Taleflytvanskar (stamming/løpsk tale)
 • Stemmevanskar
 • Språk-, tale- og svelgevansker etter ervervede hjerneskader (t.d afasi, taleapraksi, dysartri og dysfagi)

 

Saksgang

Det skal vera låg terskel inn til logopedtenesta. Foreldre, helsestasjon, barnehage, skule, personen sjølv kan tilvises tenesta. Dersom du er i tvil på om ei sak bør tilvisast eller ikkje, kan logopedtenesta kontaktast per telefon eller e-post. 

NB! Dersom det er andre enn deg sjølv eller foreldre som kontaktar oss, hugs å drøfta saka anonymt.

 

Kontakt oss

Logopedtenesta

Opheimsgata 31

5750 Odda

Tlf tid: 09.00 - 15.00

468 41 846

Eva Karin Wiberg

Verksemdsleiar

eva.wiberg@ullensvang.kommune.no

905 90 598 / 53 65 40 00

Hanne N. Opedal

Fagleiar Logoped

hanne.n.opedal@ullensvang.kommune.no

975 58 695