Kommuneplan sin arealdel

Kommuneplanen sin arealdel skal syna hovudtrekka i arealdisponeringa, gje greie for rammer og krav for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk, samt kva for viktige omsyn som må ivaretakast ved disponering av areala. Denne disponeringa byggjer på måla og strategiane som vert fastsett i samfunnsdelen.

Arealdelen skal omfatta plankart, føresegner og planomtale. Dokumenta fortel korleis nasjonale mål og retningsliner, og overordna planar for arealbruk er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning visa hovudformål og omsynssoner for bruk og vern av areal.

Arealdelen er og grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplanar.

 

Innspel til kommuneplanen sin arealdel

Alle innbyggjarar i kommunen kan senda innspel til kommunenplanen sin arealdel.

Innspel skal innehalda ei kort skildring av tiltaket og eit kart som visar omfang og plassering av tiltaket. Du kan nytte kartportalen vår kommunekart.com for å få ut kart, som du kan nytta til å visa plasseringa av ditt forslag.

Innspel skal sendast til kommunen innan 15.desember.

Innspel skal sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

https://ullensvang.kommune.no