Middag

Middagsombringing

Middagsombringing er ikkje ei lovpålagt teneste.

*Tenestebeskrivinga skal opp til politisk handsaming, tar atterhald om endringar.

Kven får middagsombringing

Tenesta er for heimebuande eldre eller personar med funksjonsnedsetting som på grunn av sjukdom eller av andre årsaker ikkje er i stand til å dekke eige ernæringsbehov, og som ikkje har høve til å hente og kjøpe middag sjølv.

Tenesta vert tildelt på bakgrunn av søknad, kartlegging og opplysningar frå lege eller pårørande.

 

Praktiske opplysningar

Brukar må ha middag minimum 3 faste dagar i veka for å få vedtak på middagsombringing. Ønska dagar må kome fram i søknad. Det er ikkje høve til å avtale kjøp frå veke til veke.

 

Middag vert levert etter fast meny frå kjøkkenet:

  • Diettmat vert levert når medisinske årsak vert dokumentert.
  • Kjøkkenet har ikke anledning å ta omsyn til ulike ønsker vedrørande «smak og behag».

Tenestemottakar må sjølv vera tilstade ved levering, eller syte for at nokon tek i mot mat.

Mottakar av tenesta er sjølv ansvarleg for avbestilling dersom det er behov for stans i levering (ferie, sjukehus innlegging, besøk ol.). Avbestilling må om mogeleg skje seinast kl. 14.00, dagen før levering.

 

Endringer av dagar eller stans i middagslevering må meldast til rett tenestestad:

  • Odda – Eide, mob. 906 89 801
  • Odda – Sentrum, mob. 469 08 177
  • Utne, mob. 941 76 859
  • Kinsarvik, mob. 911 63 413
  • Jondal, mob. 415 44 266
  • Røldal, mob. 975 58 554

Det er frist for oppseiing av middagslevering på 7 dagar.

 

Pris

Pris på middag, dessert og utlevering/utkøyring vert satt av kommunestyre i Ullensvang kommune.

Øvrige tilbod20212022
Øvrige tilbodTransportkostnad for middag pr levering2021Kr 26 202227 kr
Øvrige tilbodMiddag inkl dessert / Middag utan dessert2021103 kr / 80 kr2022108 kr / 84 kr
Øvrige tilbodFor dei som ikkje bur på sjukeheimane, men kjøper likevel alle måltida20215 047 kr pr mnd20224 274 kr pr mnd
Øvrige tilbodDagtilbod til heimebuande2021283 kr pr dag2022296 kr pr dag
Øvrige tilbodKorttids,- og rehabiliteringsopphold ved Bokko bo og behandlingsenter2021175 kr pr dag2022180 kr pr dag
Øvrige tilbodBokkotunet cafe20213 % auke20224,5 % auke
Øvrige tilbodSatsen for dag/nattopphald 2021frå kr 90,- til kr 95,- pr dag 2022kr 100,- pr dag