SFO – Odda barneskole

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • Kl. 06.45 – 16.30 kvardagar
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00

 

Omsorg og tryggleik skaper trivsel

Leiken står i sentrum i det daglege arbeidet vårt. Målsetjinga vår er å skapa ein aktiv og levande SFO, med tilbod til alle barn uansett interesse. Dei som ønsker det kan delta på ulike aktivitetar. Innhaldet i aktivitetane varierer gjennom året: dans, song, drama, aktivitetar i gymsal, forming, quiz, bingo og liknande. På alle aktivitetane vektlegg vi glede, egenaktivitet og kreativitet.

På skulefrie dagar reiser vi på utflukter og bruker nærmiljøet.

 

Kontakt oss

SFO - Odda barneskole

Base 1: 468 20 328

Base 2: 46 80 41 15

Leiar SFO: 94 87 29 74

Odda barneskole

Skulegata 2

5750 Odda

53 65 49 00 / 948 77 485

ullensvangskulen.no