Miljøstasjonane

Frå og med 1. januar 2021 tek vi ikkje imot avfall i farga sekk på miljøstasjonane. Du kan heller ikkje bruke gratissekkane til plastemballasje som bossekk.

Vi vil gjerne sjå kva du kastar på stasjonane våre. Frå og med 1. januar 2021 vil det ikkje lenger vera mogeleg å levere farga sekker. Om du lyt bruke sekk når du leverer avfall, så lyt sekken vera gjennomsiktig ved levering på miljøstasjonen. Vi gjer merksam på at regelen med gjennomsiktig sekk gjelder alle typar avfall, også kjeldesortert avfall og hageavfall.

 

Ikkje bruk sekker meint til plastemballasje

Ullensvang kommune sine gratissekker til plastemballasje vert ofte brukt feil som bossekk. Frå 1. januar 2021 tek vi kun imot slike sekker dersom dei er fylt med plastemballasje.

 

Lever gjerne avfall laust

Det er ulike måtar folk vel å levera skrot til miljøstasjonane på. Mange legg ting dei skal kaste laust i ein tilhengar, eller i ein open kasse eller liknande. Dette er eit greit alternativ til sekk. Vel du derimot å samla saman avfall i ein sekk, for eksempel restavfall som isopor, vednett, mindre plastgjenstandar og liknande, så lyt sekken vera gjennomsiktig frå 1. januar. Det er heller ikke godkjent å transportera avfall i svart sekk, sjølv om du heller ut innhaldet.

 

Slik får du fatt i sekker

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på mange daglegvarebutikkar og dei fleste byggevarehus. I butikker finn du sekker i ulik kvalitet til ulik pris. På alle Ullensvang kommune sine miljøstasjonar sel vi rullar med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller ein sekk for fem kroner. Tenk gjenbruk! Eit tips er å tøma innhaldet ut av sekkene, og bruk dei opp att ved neste avfallslevering.

 

Gjennomsiktige sekker for miljøet

Når avfall vert levert i svarte- og farga sekker veit vi at farleg avfall og elektronikk dessverre ofte kastast feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir auka brannrisiko, lyt det spesialbehandlast. Farga sekker inneheld også anna avfall som burde vore sortert i ulike containerar. Gjennomsiktige sekker aukar materialattvinninga og sikrar ein meir miljøvenleg bruk av avfallsressursane.

 

Betaling for volum ikkje vekt

Det er betaling for volum, ikkje vekt, ved miljøstasjonane. Der er ikkje tillete å levere avfall i farga avfallssekkar. Kvar farga sekk vil koste kr 40,- i gebyr. Dette gjer me for å få meir kontroll på innhaldet i sekkene.

 

For privat hushaldning (inkl. mva):

Renovasjon – Avfall til gjenvinning

Avfall til gjenvinningPris
Avfall til gjenvinning EE-avfall: Elektronikk/ kvitevarer og kuldemøblar (gjeld ikkje næring)PrisGratis
Avfall til gjenvinning Papp / papir / drikkekartong/ plastemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Emballasje isopor PrisGratis
Avfall til gjenvinning Glas- og metallemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Metall PrisGratis
Avfall til gjenvinning Klede til Fretex PrisGratis
Avfall til gjenvinningHageavfall 3) PrisGratis
Avfall til gjenvinningBildekk 1) Pris35,- pr stk
Avfall til gjenvinningBildekk på felg 1) Pris75,- pr stk

Farleg avfall sjå meir informasjon her: Gebyrregulativ renovasjon

 

3. Renovasjon – Prisar og leveringsvilkår på miljøstasjonane på Lindenes og Utne, i Jondal, Kinsarvik og Røldal

Følgjande prisar gjeld for mottak av avfall frå hushald som er abonnentar i Ullensvang kommune (for andre betales i hht prisar for verksemder):
MengdePrisar hushaldning | Prisar inkl. mva
MengdeInntil 0,5 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva50,-
MengdeInntil 1 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva100,-
MengdeInntil 2 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva150,-
MengdeInntil 3 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva250,-
MengdeInntil 4 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva300,-
MengdeInntil 5 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva350,-
MengdeInntil 6 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva450,-
MengdeAvfallsmengder over 6 m³ lyt avtalast på førehand Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva
MengdPrisar næring | Prisar ekskl. mva
MengdInntil 0,02 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva400,-
MengdInntil 1 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva400,-
MengdInntil 2 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva600,-
MengdInntil 3 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva900,-
MengdInntil 4 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva1 200,-
MengdInntil 5 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva1 600,-
MengdInntil 6 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva2 00,-
MengdInntil 7 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva2 400,-
MengdInntil 8 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva2 800,-
MengdInntil 9 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva3 200,-
MengdInntil 10 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva3 600,-
MengdKvar m³ over 10 m³Prisar næring | Prisar ekskl. mva400,-

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

#lindenes #miljøstasjon #ihm