Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Domusgaarden

Søknad om plass i SFO

Slutthandsaming av detaljreguleringsplan for Solfonn

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for settefiskanlegg i Herand

Vigsel på Trolltunga sommaren 2023

Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2023

Byggesak har enno redusert bemanning

Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak

Babygruppe song og musikk i Kulturskulen

Fastprisavtaler straum

MinRenovasjon – renovasjonsapp i ny versjon!

Listeforslag til kommunestyrevalet 2023 i Ullensvang kommune

Stengd veg: Tyssohallen – Skjeggedal

Oppstart av detaljreguleringsplan for Tryglavik

Oppfriskingsdose koronavaksine

Naturskader og erstatning

Varsel om planoppstart av detaljreguleringsplan for Freimslia

Tid for radonmåling

Brøyting

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Kinsarvik frivilligsentral

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

Kulturskulen – Dans i Jondal

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Kvalitet på badevatn

Utleige av badestova i Vikefjøra

12 timar gratis SFO for fyrste trinn for skuleåret 2022-2023

Har du sett hamnespy?

Opning av Dagsturhyttene

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aukande brannfare i terrenget

Ukrainakrisa og vår beredskap

Status Syreflot vassverk

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Elevarbeid kunstgruppa

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

Vedteke budsjett og økonomiplan 2023-2026

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Rett fyring i vedomn

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Rapport Aga: Vurdering av skredfare etter hogst

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Om reguleringsplanar

Sende faktura til Ullensvang kommune