Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane

Val 2023 – Godkjende vallister

Skjeggedalsvegen stengd periodevis grunna sikringsarbeid

Høyring – Revisjon av vilkår for regulering i Maurangervassdraga

Vaksinering mot apekopper

Minner om bålforbodet frå 15. april

No kan du søkja plass i kulturskulen

Tilbod om oppfriskningsdose koronavaksine for aldersgruppa 75 år og eldre

Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Røyse – Lofthus

Årsrekneskap 2022

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Anbefaling om 5. dose koronavaksine til deg over 75 år

Kulturskulen – Dans i Odda

Forskerfabrikken – årets sommerskule

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett på plass

Har du ein bustad du ynskjer å leige ut?

Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

Vigsel på Trolltunga sommaren 2023

Byggesak har enno redusert bemanning

Babygruppe song og musikk i Kulturskulen

Fastprisavtaler straum

MinRenovasjon – renovasjonsapp i ny versjon!

Listeforslag til kommunestyrevalet 2023 i Ullensvang kommune

Naturskader og erstatning

Tid for radonmåling

Brøyting

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Kvalitet på badevatn

Utleige av badestova i Vikefjøra

12 timar gratis SFO for 1. og 2. trinn

Har du sett hamnespy?

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Hugs bålforbodet frå 15. april

Ukrainakrisa og vår beredskap

Status Syreflot vassverk

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Rett fyring i vedomn

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Om reguleringsplanar

Sende faktura til Ullensvang kommune