Koronavaksinasjon

Søk næringsfondet

Vedtak i namnesaker frå Statens kartverk

Endra opningstid ved Røldal legekontor

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Tilskot til festivalar og større kulturarrangement – utvida frist til 1. oktober

Temaplan for kultur 2023-2027 ute på høyring

Ekstra utlysing – SMIL og tilskot til drenering

Kinsarvik frivilligsentral opna

Kurs for pårørande til personar med demens

Plan for helse og omsorg ut på offentleg ettersyn

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

Kulturskulen – Dans i Jondal

Tid for å søkja om tilskot til festivalar og større kulturarrangement, samt spelemiddlar

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Hausten 2022

Informasjon frå legetenesta

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Tilskot til tiltak for økonomisk vanskelegstilte innbyggjarar

Kvalitet på badevatn

Utleige av badestova i Vikefjøra

12 timar gratis SFO for fyrste trinn for skuleåret 2022-2023

Har du sett hamnespy?

Dagsturhytteopning

Kapasitets- og behovsanalyse på Helse og omsorg

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

Pressemelding – aktsemdssone, fjellskred

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aukande brannfare i terrenget

Ukrainakrisa og vår beredskap

Tilskot til kultur og idrett

Status Syreflot vassverk

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Bli med og nominer månadens frivillige!

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Elevarbeid kunstgruppa

Dekorering av Krossvoll til Hardanger Musikkfest

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

Vedteke budsjett og økonomiplan 2022-2025

Tid for radonmåling

Mellombels plan – Helse og omsorg

KiD – Kurs i Depresjonsmestringer

Rett fyring i vedomn

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Rapport Aga: Vurdering av skredfare etter hogst

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Framtidig skule på vestsida i Ullensvang kommune

Søknadsskjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Om reguleringsplanar

Sende faktura til Ullensvang kommune