Om ulovleg bygde landbruksvegar

Planoppstart av detaljreguleringsplan for Eidesbrotet 14

Snørskredfare

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

Vedteken detaljreguleringsplan for Kinsarvik Camping

Tilskotsordningar i landbruket

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Seljestad vassverk

Planoppstart av detaljreguleringsplan for Røldal golfbaneanlegg

Vedtak av detaljreguleringsplan for Malkeplassen

Offentleg høyring av moglegheitsstudie: Skredfarevurdering Vikebygd

Regionalt kulturfond Hardanger 2024

Sikkerheitsinformasjon for reguleringsområdet til Røldal – Suldal

Orientering om brot på GDPR via Feide

Nye KiB- kurs (Kurs i mestring av belastning)

Vigsle på Trolltunga sommaren 2024

NAV Ullensvang søker etter nye lokale

Nytt KiB-kurs (Kurs i mestring av belastning) i Odda

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Akkjerhaugen

Forsvaret rekvirerer øvingslende

Frivilligsentralen starter opp med digital heimehjelp

Nytt KiB-kurs (Kurs i mestring av belastning) i Kinsarvik

SFO-plass for skuleåret 2024-2025

Omkøyring- og midlertidig flytting av busshaldeplassen på Almerket

Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2024

Babysong

Odda Legesenter – bestill time sjølv

Demenskor

Visuelle kunstfag – Haustsemesteret 2023

Valgoppgjer for Ullensvang

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

iUllensvang – Lurer du på kva du kan gjere på i Ullensvang?

Val 2023 – Godkjende vallister

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Har du ein bustad du ynskjer å leige ut?

MinRenovasjon – renovasjonsapp

Naturskader og erstatning

Tid for radonmåling

Brøyting

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Kvalitet på badevatn

Utleige av badestova i Vikefjøra

12 timar gratis SFO for 1., 2. og 3. trinn

Har du sett hamnespy?

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Hugs bålforbodet frå 15. april

Ukrainakrisa og vår beredskap

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Rett fyring i vedomn

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Om reguleringsplanar

Sende faktura til Ullensvang kommune