Fargeplan for Odda sentrum

Varsel om kantslått på kommunale vegar

Ulike kurs i Odda til hausten i regi av RPH-Rask psykisk helse

Kombinasjonsklasse ved Odda vidaregåande skule

Meddommarar – høyring

Kinsarvik – Ulike kurs til hausten i regi av RPH-Rask psykisk helse

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus

Lindenes miljøstasjon vert stengt i veke 23, 24 og 25

Minner om vigsle på Trolltunga sommaren 2024

Ikkje ferje Kinsarvik-Utne for ein periode

Valdalsvegen er open

Levering av landbruksplast

Fotokonkurransen #minnasjonalparkopplevelse

Kunngjering – Revisjon av vilkår for reguleringa av Røldal-Suldalsvassdraget

Søk om treningstider i Oddahallen, ved Odda barneskole og -ungdomsskole

Arbeid og vegstenging ved Utføreberget (Reinsnosvegen)

Hugs bålforbodet frå 15. april

Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens

Årsrapport 2023

Tildeling av kulturprisen 2023

Informasjon til innbyggarar om endring av feie- og tilsynsgebyr

Vaksenopplæringa planlegg norskkurs til hausten

Om ulovleg bygde landbruksvegar

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

Tilskotsordningar i landbruket

Vigsle på Trolltunga sommaren 2024

Babysong

Odda Legesenter – bestill time sjølv

Valgoppgjer for Ullensvang

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

iUllensvang – Lurer du på kva du kan gjere på i Ullensvang?

Val 2023 – Godkjende vallister

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Har du ein bustad du ynskjer å leige ut?

MinRenovasjon – renovasjonsapp

Naturskader og erstatning

Tid for radonmåling

Brøyting

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Kvalitet på badevatn

12 timar gratis SFO for 1., 2. og 3. trinn

Har du sett hamnespy?

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Ukrainakrisa og vår beredskap

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

Om reguleringsplanar

Sende faktura til Ullensvang kommune