Hardangervidda

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark

Utval for samfunn, plan og næring har i møtet den 4. november 2020 vedteke kommunale retningsliner for handsaming av motorferdslesaker i utmark i Ullensvang kommune.

Søknad for sommarsesongen

Ullensvang kommune har ansvar for handsaming av motorisert ferdsel i utmark, på barmark, luft og vatn (sommarsesongen).

Dei fleste søknadene er delegert til rådmannen og her må det påreknast sakshandsamingstida på 3 veker, Dei som skal opp til politisk handsaming har noko lenger handsamingstid som er 4-6 veker.

Søknaden skal innehalda følgjande opplysningar

  • Namn og fullstendig adresse på søkjar
  • Opplysningar om køyretøytype og reg.nr (snøscooter, ATV, beltegåande køyretøy eller liknande), eller fartøy (helikopter, sjøfly, båt) storleik på båtmotor, og om det er andre enn deg sjølv som er førar.
  • Føremål med transporten
  • Start- og endestad. Ved køyring på barmark og snø skal ruta teiknast inn på kart som skal leggjast ved søknaden tidsrom for køyring og naudsynt
  • Tal turar
  • Legeattest ved varig funksjonshemning for dei søknadane det gjeld
  • Løyve frå grunneigar for vedhogst

 

Har du spørsmål om søknad, lover og reglar? Ta kontakt med:

Anne Lise L. Eftedal

Innbyggjarservice

anne.lise.lothe.eftedal@ullensvang.kommune.no

90 71 21 50