Oppvekstplan-13

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus, i Ullensvang kommune

I medhald av plan- og bygningslova, §12-8 vert det med dette varsla igangsetjing av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus, i Ullensvang kommune.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadutvikling på gnr 175 bnr. 5.

Tiltakshavar for planarbeidet er Kyrkjetangen AS

Planfagleg konsulent er Norconsult Norge AS

 

Spørsmål og innspel til planarbeidet kan sendast til:

  • Norconsult Norge AS, Lægreidsvegen 2A , 5783 Eidfjord
  • E-post: eirin.sandsta.kvale@norconsult.com

Frist for å komme med innspel er 30.06.2024