Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nederst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Budsjettforslag 2022 / Økonomiplan 2022-2025

Les meir

Frist for innspel til kommuneplanen sin arealdel

Les meir

Ber om innspel til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Les meir

Ber om innspel til plan for friluftslivets ferdselsårer

Les meir

Aktuelle saker