Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nedst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Aktuelt

Meddommarar – høyring

Les meir

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus

Les meir

Kunngjering – Revisjon av vilkår for reguleringa av Røldal-Suldalsvassdraget

Les meir

Aktuelle saker