Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nedst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Høyring

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Domusgaarden

Les meir

Slutthandsaming av detaljreguleringsplan for Solfonn

Les meir
Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for settefiskanlegg i Herand

Les meir
Kartutsnitt av planlagt arbeidsområde på Tryglavik. Illustrasjonsbilete.

Oppstart av detaljreguleringsplan for Tryglavik

Les meir
Kartutsnitt av området Freim i Odda innteikna grenser for kor plan gjeld. Illustrasjon.

Varsel om planoppstart av detaljreguleringsplan for Freimslia

Les meir

Aktuelle saker