Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nedst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Aktuelt

Planoppstart av detaljreguleringsplan for Eidesbrotet 14

Les meir

Vedteken detaljreguleringsplan for Kinsarvik Camping

Les meir

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Seljestad vassverk

Les meir

Planoppstart av detaljreguleringsplan for Røldal golfbaneanlegg

Les meir

Offentleg høyring av moglegheitsstudie: Skredfarevurdering Vikebygd

Les meir

Vedtak av detaljreguleringsplan for Malkeplassen

Les meir

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Akkjerhaugen

Les meir

Aktuelle saker