Grønt ikon av familie inne i eit hus med gras som bakgrunn.

Kommunale utleigebustader

Ullensvang kommune disponerer ulike typar utleigebustader som vert leigd ut fortrinnsvis til eldre og andre vanskelegstilte på bustadmarknaden. Korttidsutleige for tilflyttarar eller andre som treng rask busetjing kan vera aktuelt dersom det er ledige eigna bustader.

Kommunale gjennomgangsbustader, (ordinære utleigebustader), vert tildelt av Bustadkontoret. Søknadsskjema finn du link til under her. Vurdering av søknader om kommunal gjennomgangsbustad vert tatt opp i Bustadrådet, som er tverrfagleg samansett og rådgjevande ved tildeling av kommunale gjennomgangsbustader. Tildeling av kommunal gjennomgangsbustad vert gjort ein gong i månaden. Ved akutt behov ta direkte kontakt med Bustadkontoret eller via Nav.

Omsorgsbustader vert tildelt av Tildelingskontoret. Informasjon og søknadsskjema finn du link til under > Informasjon om – Omsorgsbustader.

 

Retningsliner

Retningsliner for tildeling av kommunal bustad i Ullensvang kommune vart vedtekne i Utval for kultur og levekår, sak 024/21 04.05.2021. Desse er gjeldande frå 01.06.2021.

Melding om feil og manglar på alle kommunale utleigebustader – kontakt Bustadkontoret.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

Ullensvang kommune v/ Bustadkontoret

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

468 76 641

“kommunal bustad” “kommunal bolig” “utleiebolig” “utleieboliger” “utleigebustad” “utleigebustader” “leiebolig” “leigebustad”