Administrativ organisering

Ullensvang kommune er administrativt organisert med sentraladministrasjon og fire tenesteytande sektorar.

Sentraladministrasjon omfattar rådmann, HR og økonomi.

Dei fire tenesteytande sektorane er:

 • Helse og omsorg
 • Oppvekst og utdanning
 • Teknikk og miljø
 • Kultur, næring og samfunn

 

Organisasjonskart

img-fluid portrait

Rådmann: Ole-Jørgen Jondahl

 • Kommunesekretær/rådgjevar

Verksemd for Digitale tenester:

 • IKT
 • Dokumentsenter
 • Rådgjevar informasjon og kommunikasjon
 • HR rådgjevarar
 • Juridisk rådgjevar
 • Personvernombud
 • Løn/personal
 • Fagavdeling for rekneskap
 • Rådgjevar kraft/eigedomsskatt
 • Innkjøpsrådgjevarar
 • Controller
  • Finansforvaltning
  • Budsjett og økonomiplan
 • Faktura
 • Stab/støtte og tildeling
 • Heimebaserte tenester
 • Tenesta for funksjonshemma
 • Rus og psykiske helseteneste
 • Legetenesta
 • 7 pleie- og og omsorgsinstitusjonar
 • Ergo- og fysioterapitenesta
 • Fagstab, SLT-koordinator
 • 13 barnehagar
 • 10 skular og vaksenopplæring
 • PPT og logoped tenesta
 • Barnevernstenesta
 • Helsestasjonstenesta
 • Beredskapsansvarleg
 • Eigedom og miljø
 • Prosjekt og utvikling
 • Vatn og avløp
 • Renovasjon
 • Veg, park og hamn
 • Byggdrift
 • Reinhald
 • Brann og redning
 • Digitalisering 50%
 • Fagstab, digitalisering 50%
 • NAV
 • Kulturskulen
 • Bibliotek og kino
 • Frivillighet
 • Inkludering
 • Byggesak, kart og oppmåling
 • Landbruk og havbruk
 • Samfunnsutvikling og plan
 • Innbyggjarservece:
  • Bustadkontor
  • Innbyggjartorg
  • Turistinformasjon