Temaplan for kultur 2023-2027

Temaplan for kultur 2023-2027 vart vedteke i kommunestyret 1. februar 2023.

Temaplan for kultur har som ambisjon å seia noko om rammer og forankring, om status og nosituasjon, men også om utfordringar, utviklingstendenser og ikkje minst ambisjonar for framtida.

Planen skal gje tydelig retning i arbeidet med kultur i kommunen dei neste fire åra, peika på kva visjon me har, og kva fokusområde og premisser som skal vera grunnlag. Desse prioriteringane skal stå i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, nasjonalt lovverk og sentrale satsingar i lovverk og meldingar.