Oppstart av nytt KiB-kurs (Kurs i mestring av belastning)

Drømmestipendet 2024

Søknadsfrister for ulike ordningar i landbruket

Varsel om endring av reguleringsplan Almerket 12282015007 etter forenkla prosess.

Styrke- og balansegruppe

Open dag på brannstasjonar

Søk næringsfondet

Skogkveld på Hauso, Ullensvang

Tilskot til leikeplassar

Valgoppgjer for Ullensvang

Nominer til Frivilligprisen 2023

Opent informasjonsmøte Rv. 13 ved Byrkjenes

Tilskot til festivalar og større kulturarrangement, og spelemiddelsøknader

Rein Hardangerfjord 2023

Pårørandeskulen – Kurs for pårørande til personer med demens

Offentleg ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Kysnes

Offentlig ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Gangdal

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Demenskor

Babysong

Bygdabøker for Ullensvang herad

Informasjon om dagsturhyttene i kommunen

Tidleg røysting

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

iUllensvang – Lurer du på kva du kan gjere på i Ullensvang?

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Val 2023 – Godkjende vallister

Vaksinering mot apekopper

Minner om bålforbodet frå 15. april

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Har du ein bustad du ynskjer å leige ut?

Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

MinRenovasjon – renovasjonsapp i ny versjon!

Listeforslag til kommunestyrevalet 2023 i Ullensvang kommune

Naturskader og erstatning

Tid for radonmåling

Brøyting

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

KiB – Kurs i mestring av belastning

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

Kvalitet på badevatn

Utleige av badestova i Vikefjøra

12 timar gratis SFO for 1. og 2. trinn

Har du sett hamnespy?

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Hugs bålforbodet frå 15. april

Ukrainakrisa og vår beredskap

Status Syreflot vassverk

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Rett fyring i vedomn

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Hytterenovasjon i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Skjema