Mellombels plan – Helse og omsorg

Kurs i alkohollova

På tide å byte ut røykvarslarane?

Pressemelding 28. november – Korona

Ikkje gratis hurtigtestar enno

Opningstider på NAV i desember

Informasjon om korona vaksinering framover

KiD – Kurs i Depresjonsmestringer

Kurs i fornybar energi for gardbrukarar i Vestland

Tømmekalender frå renovajsonstenesta

Forkjøla? Her er råda:

Informasjonsdagar ved Bustadkontoret til kommunen

Kultur i Ullensvang kommune – brukarundersøking

Ullensvang kommune er kåra til årets kunde på Norkart dagane 2021

Budsjettforslag 2022 / Økonomiplan 2022-2025

Webinar om støtteordningar til frukt og bær

Status helse og omsorg

Frist for innspel til kommuneplanen sin arealdel

Rett fyring i vedomn

Odda barneskole treng vikarar

Ber om innspel til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Ber om innspel til plan for friluftslivets ferdselsårer

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Hausten 2021

Hytterenovasjon i båthavna i Jondal sentrum

Vaksinert i utlandet mot Covid-19?

Ledige kontorlokaler Jondal kommunehus

Rapport Aga: Vurdering av skredfare etter hogst

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Land- og havbruk: Tilskotsordningar og fristar

Kommuneplan sin samfunnsdel vedteke

Status for prosjektet «Syreflot Vassverk – UV i serie»

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Utskriving av eigedomsskatt 2021 – offentleg gjennomsyn

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

Endring av kommunikasjonsløysing for skulane i Ullensvang

Røldal-Suldal Kraft – Krav om ny konsesjon

Dokumentasjon på negativ prøve for Covid-19

Barnevernstenesta treng fritidskontaktar og besøks-/ avlastningsheimar

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app teke i bruk i barnehagane

Testing, symptom og legehjelp

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Framtidig skule på vestsida i Ullensvang kommune

Søknadsskjema