Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Røysi, del av Lofthus sentrum

Odda folkebad vert stengt grunna vedlikehald

Gratis ferietilbod til barnefamiliar

Dagsturhytteopning

Kapasitets- og behovsanalyse på Helse og omsorg

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Utne legekontor vert midlertidig stengt frå 18.07.22-14.08.22

Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

Stengd veg Tyssohallen – Skjeggedal

Pressemelding – aktsemdssone, fjellskred

Ringevikar i barnehage?

BSK stengt – sjå kva dagar det gjeld

Nyhende Ukraina-flyktningar veke 17

Covid-19: Endringar i TISK strategi

Informasjon om tilskot – SMIL, viltfond og drenering 2022

Tilbod om 3. vaksinedose mot Covid-19 – oppfriskningsdose

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

Asylmottak i Ullensvang – er tildelt kontrakt

SMARTare Teknologi: Elever + næringsliv = sant

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aukande brannfare i terrenget

Vigsel på Trolltunga sommaren 2022

Ukrainakrisa og vår beredskap

Tilskot til kultur og idrett

Status Syreflot vassverk

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Bli med og nominer månadens frivillige!

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Årskort for Folgefonnvegen

Feiaren går over til SMS-varsling

Odda barneskole treng vikarar

Reduksjon i husleige ved bruk av Odda kino og kulturscene

Digital bekymringsmelding

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

Vedteke budsjett og økonomiplan 2022-2025

Tid for radonmåling

Utlevering av hurtigtestar til innbyggjarar

Mellombels plan – Helse og omsorg

KiD – Kurs i Depresjonsmestringer

Rett fyring i vedomn

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Våren 2022

Hytterenovasjon i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad

Ledige kontorlokaler Jondal kommunehus

Rapport Aga: Vurdering av skredfare etter hogst

Grovavfall – sorter riktig

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Oversikt over ervervsløyve (leigekøyring) for perioden 2021 – 2024

Bustadkontor i kommunen

Alle legekontora i kommunen har no tatt i bruk «Digital dialog»

Lyssetting på smelteverket

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

«Min Skole» app

Røldal-Suldal Kraft – Krav om ny konsesjon

Planstrategi

Meld ein feil

Kva skjer kultur?

«Min barnehage» app

Møtebøker etter formannskapa før 1920

Framtidig skule på vestsida i Ullensvang kommune

Søknadsskjema