Protokoll frå møte i Fellesnemnda 06.12.17

Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 05.12.17

Innkalling til møte i Fellesnemnda

Fellesnemnda Ullensvang kommune skal ha møte 06.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.

Innkalling til møte i PSU

Innkalling til møte i PSU (partsamansett utval) 05.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.

“Styringsdokument og prosjektplan” handsama i Fellesnemnda

Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal vera i Odda.
 
Til grunn for samanslåingsvedtaket ligg intensjonsavtala som vart vedteken i kommunestyra i 2016: Intensjonsavtale for samanslåing av Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad
 
Kommunesamanslåinga skal organiserast som eit prosjekt der det overordna målet er at Ullensvang kommune skal vera i drift i 1.1.2020. “Styringsdokument og prosjektplan” legg rammer for prosjektarbeidet fram mot etablering av ny kommune, og dokumentet gjev mål og retning for prosessen. “Styringsdokument og prosjektplan” vart handsama i Fellesnemnda Ullensvang kommune i Norheimsund 17.11.17 – jf. møteprotokoll.
 
Styringsdokumentet skal vera eit levande arbeidsdokument som skal justerast og oppdaterast etter kvart som ny informasjon og nye styringssignal ligg føre. Gjeldande versjon av styringsdokumentet finn du her:

Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17

Samling og møte for fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda, Norheimsund 16. og 17.11.2017

Har du faktura til samanslåingsprosjektet?

Ullensvang herad fører rekneskapen for kommunesamanslåinga.

Faktura skal difor sendast til Ullensvang herad

 

Org.nr: 964 967 903

Fakturaadresse:

Ullensvang herad
Fakturamottak
Sandvikevegen 11
5780 Kinsarvik

Alle faktura som gjeld kommunesamanslåinga skal merkast med 1100

Me ynskjer at leverandørane sender elektronisk faktura på EHF-format

Kommuneleiarane syng!

Leiarar frå alle dei tre kommunane var samla på Ullensvang hotell i to dagar. Kvifor det? Det vert rar identitet saman med folk du ikkje kjenner. Samhandling skapar kultur, og kultur vert til identitet. Difor vart vi aktivisert av proffe inspiratorar. Her kan de sjå ein liten stemningsrapport frå samlinga. Allsong lovar bra 🙂

Kommunane samla til seminar 20. – 21. september.

Leiarane i dei tre kommunane Odda, Jondal og Ullensvang var samla til seminar om kultur og identitet på Hotel Ullensvang.

Samlinga vart leidd av Monica Rydland og Harald Engesæth frå Noregs Høgskulen til Handel. Korleis hengjer kultur saman med identitet? Kven er VI? Kven er DEI? Kven vert det nye VI?

Her kan de høyra nokon av dei tankane seminarleiarane sat igjen med etter møtet med oss.