Aktuelle høyringar og saker

Du kan sei di meining om alle planar, retningslinjer og vedtekter som vert lagt ut til offentleg ettersyn i kommunen.

Offentleg ettersyn er den formelle høyringa av eit forslag. I denne fasen er det mogleg å koma med innspel innan frist.

Denne sida viser kva planar, retningslinjer og vedtekter som er ute på høyring i kommunen akkurat no.

Nederst på sida har vi samla aktuelle saker som vi veit engasjerer innbyggjarar. Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om sakene frå vårt sakssystem.

Odda by 2 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Varsel om oppstart av planarbeid – Lindenes

15. 01. 2021 Les meir

Høyring – Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

14. 01. 2021 Les meir

Oppstart av arbeid på Almerket pumpestasjon

12. 01. 2021 Les meir

Varsel om oppstart og planprogram – detaljeregulering for Solfonn

14. 12. 2020 Les meir

Melding om oppstart av privat regulering for Hammaren Marina

13. 11. 2020 Les meir

Aktuelle saker