Lofthus

Årsrapport 2023

I årsrapporten 2023 for Ullensvang kommune finn du informasjon om tenesteområda, økonomi, måloppnåing, status investeringsprosjekt, folketalsutvikling, sjukefråvær og anna. Årsrekneskapen for 2023 viser eit positivt netto driftsresultat på 146,3 mnok, som er 7 % av driftsinntektene.

Artikler