Helsestasjonstenesta

Velkomen til Ullensvang helsestasjon

 • Telefontid | ty – to | kl. 09:30-10:30 og 12:00-13:00.

Helsestasjonstenesta:

Jordmor:

 • Tlf: 975 58 528
 • Øyeblikkelig hjelp jordmor: Helse Fonna, Odda sjukehus: 53 65 12 71 – døgnope

Kontakt oss

Ullensvang helsesasjon

Postadr: Opheimsgata 31

5750 Odda

97 55 84 36

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

97 55 84 36

Aktuelt

Svangerskapsomsorg

Les meir

Helsestasjon 0-5 år

Les meir

Skulehelseteneste

Les meir

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Les meir

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforent

Les meir

Kommunepsykolog

Les meir

Eit heilskapleg tilbod i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, helsestasjon- og skulehelsetenesta og Helsestasjon for ungdom (HFU) gjennom:

 • svangerskapsomsorg som bidreg til å fremja helse, førebyggja sjukdom og identifisera gravide med behov for utvida støtte, behandling og hjelp.
 • svangerskapskonsultasjonar og heimebesøk til nyfødte av jordmor og helsesjukepleiar
 • konsultasjonar på helsestasjon- og skulehelsetenesta
 • HFU tilbod etter skuletid
 • å bidra til kommunen sitt folkehelsearbeidpå tvers av sektorar, medrekna ei oversikt over helsetilstanden og dei faktorar som kan verke inn på helsa til barn og ungdom gjennom å hindra, førebyggje og avdekke vald, overgrep og omsorgssvikt.

 

Inkluderande praksis

Helsestasjonen skal vera eit lett tilgjengeleg lågterskeltilbod for barn og deira føresette. Helsestasjonen ynskjer å vera ei støtte for foreldre, tryggja dei i foreldrerolla og bidra til at barn og unge får ein trygg og god oppvekst.

Open helsestasjon: her kan foreldre dela erfaringar og tankar med andre foreldre i nærmiljøet som er i foreldrepermisjon, og som har baby på same alder.

Hjelp og råd frå helsesjukepleiar, lege, fysioterapeut og andre fagpersonar.

 • vernar om barn, unge og deira foreldre sine interesser og behov.
 • medverknad
 • fagleg personale som støttar opp om og vernar om barnet si helse og samspel med foreldre
 • ein god helsestasjon som fremjar og tek i vare

Me som jobbar på helsestasjonen ynskjer at kvart einskild barn, unge og deira foreldre skal oppleva seg trygg og ivareteken og at dei har tru på seg sjølv og eigne evne og har lyst til å utvikla desse. Me har fokus på kvalitet i møtet mellom menneske, dette gjeld barn, foreldre, personale og andre me treff på helsestasjonen. Alle har me vår livshistorie, ei forteljing me ber med oss. Tida på helsestasjonen vil og gje born og unge ei god psykisk og fysisk helse og foreldre vil tryggast i samspel med barnet si utvikling og gje dei ei trygg oppvekst. Trygge foreldre gjev trygge barn!

 • Tidleg innsats
 • Helseopplysning
 • Rettleiing
 • Helseundersøkingar og vaksinasjonar
 • Oppfylging av barn og unge med spesielle behov
 • Oppfylging av foreldre med behov for utvida støtte

“Ulike utgangspunkt – like moglegheiter”

“Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.”

Søren Kirkegaard 1813-1855


Verdiar som skal prega vår praksis og arbeidsmåte

 • Respekt
 • Omsorg
 • Mangfald
 • Brukarmedverknad
 • Fagkompetanse

Lovverk og planar som regulerer helsestasjonstenesta

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
For barn og unge i alderen 0-20 år, gravide og føresette er helsestasjons- og skolehelsetjenesten ei lovpålagd teneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helsa og gje helsefremjande og førebyggjande tilbod.

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 inneheld krava til tenester kommunen skal tilby. Tenesta skal vera eit heilskapleg tilbod til barn og unge og deira familiar. Dette omfattar helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkjande verksemd, helseopplysning og rettleiing. Helsekontroll har alle barn og unge rett til, og både offentlege og private skular skal tilby dette. I forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjons- og skulehelsetenesta vert det presisert ytterlegare formål, verkeområde og kommunen sitt ansvar. Kommunen har verksemd på tvers, dette for å få ein hensiktsmessig drift og eit større fagleg miljø, sjå Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunen har helsestasjon for ungdom (HFU), der tilboda skal vera eit supplement til skulehelsetenesta og som er open etter skuletid ein dag i veka.