Helsevern

Helseverntenesta skal arbeida med å redusera dei mange faktorane som verke inn på helsa og som kan føra til helseproblem, og fremja dei faktorane som vernar mot sjukdom. Innan denne tenesta har vi miljøingeniør, kommuneoverlege og smittevernoverlege.

Vi har eit breitt arbeidsområde innan forvaltning, tilsynsoppgåver, rådgjeving, forebyggande, handlings- og haldningsskapande arbeid. Tenesta er delt i tre fagområde:

  • Miljøretta helsevern
  • Samfunnsmedisin
  • Smittevern

Om tenestene

Aktuelt

Tid for radonmåling

Les meir

Radon

Les meir

Tiltak mot radon i eksisterande bustader

Les meir

Barn sitt miljø i barnehagar og skular

Les meir