Beredskap

Her finn du informasjon om korleis beredskapen og samfunnstryggleiken vår er planlagt, kven du kan kontakta om alvorleg hending eller krise oppstår, og korleis du sjølv kan vera ein viktig del av Noregs beredskap.

«Samfunnstryggleik er den evna vi har til å halda oppe viktige samfunnsfunksjonar og ta vare på liv, helsa og grunnleggande behov under ulike former for påkjenningar og truslar. Beredskap er planlegging og førebuingar av tiltak for å avgrensa eller handtera kriser eller andre uønskte hendingar på best mogleg måte.»

Kontaktinfo ved beredskap- og kritiske hendingar:

Aktuelt

Ukrainakrisa og vår beredskap

Les meir
Bilete av kva du skal ha som eigenberedskap. Vatn, ved, fyrstikker mm. Bilete.

Eigenberedskap

Les meir
Illustrasjonsbilete som syner ein raud førstehjelpsbag med to tabelettgalss i framgrunn. Bilete.

Utdeling av jodtabelettar

Les meir

Oversikt tilfluktsrom

Les meir

Relaterte artikler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

> Syt for god beredskap og effektiv ulykke- og krisehandtering

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

> Fagmynde i landet på stråling og atomsikkerheit

Sikkerhverdag.no

> Korleis du kan verta betre rusta til å takla større kriser og hendingar.

Varsom.no

> Samla varsling av naturfarar på ein stad.