Beredskap

Her finn du informasjon om korleis beredskapen og samfunnstryggleiken vår er planlagt, kven du kan kontakta om alvorleg hending eller krise oppstår, og korleis du sjølv kan vera ein viktig del av Noregs beredskap.

«Samfunnstryggleik er den evna vi har til å halda oppe viktige samfunnsfunksjonar og ta vare på liv, helsa og grunnleggande behov under ulike former for påkjenningar og truslar. Beredskap er planlegging og førebuingar av tiltak for å avgrensa eller handtera kriser eller andre uønskte hendingar på best mogleg måte.»

Kontaktinfo ved beredskap- og kritiske hendingar:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

> Syt for god beredskap og effektiv ulykke- og krisehandtering

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

> Fagmynde i landet på stråling og atomsikkerheit

Sikkerhverdag.no

> Korleis du kan verta betre rusta til å takla større kriser og hendingar.

Varsom.no

> Samla varsling av naturfarar på ein stad.

Aktuelt

Ukrainakrisa og vår beredskap

Les meir

Eigenberedskap

Les meir

Utdeling av jodtabelettar

Les meir

Oversikt tilfluktsrom

Les meir

Overordna beredskapsplan og Ullensvang-ROS

Les meir

Varsling på SMS-, telefon og e-post

Les meir