Mindre avløpsanlegg – slam

Alle som har innlagt vatn i bustad eller fritidsbustad skal ha godkjent avløpsløysing.

Før etablering av nytt avløpsanlegg, skal det liggje føre:

  1. Godkjent søknad om utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta.
  2. Godkjent byggesøknad etter plan og bygningslova.

 Når må du søkje om utsleppsløyve?

  1. Før etablering av nytt utslepp av avløpsvatn
  2. Før vesentleg auke av utslepp
  3. Før endringar på det utvendige avløpsanlegget

Utførande entreprenør (ansvarleg søkjar) skal søkje på vegne av eigar (tiltakshavar). Ved nyoppføring av bustad/fritidsbustad må vatn og avløp vera sikra før byggesøknad kan bli godkjent. Søk om utsleppsløyve tidleg i byggeprosessen.

Dette gjeld og i samband med frådeling av tomt.

Aktuelt

Informasjon om slamtømming

Les meir

Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg – med kommentarar

Les meir

Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn

Les meir

Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar

Les meir