Paragraf symbol lent mot blå vegg

Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg

Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland

 

Innhald:

§ 1 Formål
§ 2 Verkeområde for lokal føresegn
§ 3 Definisjonar
§ 4. Krav til avløpsnett
§ 5. Krav til reinseeffekt / utsleppskrav
§ 6 Avløp i driftsbygningar
§ 7 Krav til dokumentasjon og innhald i utsleppssøknad
§ 8 Krav til prosjektering og utføring av reinseanlegg
§ 9 Krav til drift og vedlikehald
§ 10 Særskilte utsleppsreglar for hytter
§ 11 Krav til rammeplan
§ 12 Utsleppsstad
§ 13 Lukt
§ 14 Tilsyn og kontroll

 

Heimel

Vedteken av Ullensvang kommunestyre med heimel i lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981, nr. 6, § 9, jf. føresegn om avgrensing av forureining (forureiningsføresegna) av 1. juni 2004, nr. 931, § 12-6.

§1 til og med § 14 i denne føresegna har heimel i forureiningsføresegna sin §12-6, og erstattar krava i forureiningsføresegna §12-7 til og med §12-13.

Forskrifta erstattar Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Odda, 22.06.2011.

Forskrifta trer i kraft 01.01.2020.

 

§ 1. Føremål

Kommunen er lokal forureiningsmyndigheit. Forskrifta skal forenkle kommunen si sakshandsaming i samband med utslepp frå mindre avlaupsanlegg, og fastsetje eigne krav til avlaupsløysingar slik at omsynet til resipienten, drikkevassanlegg og brukarinteressene blir ivaretekne.

 

§ 2. Verkeområde for lokal forskrift

Føresegna gjeld utslepp av avlaupsvatn frå bustad-, fritidsbusetnad og/eller anna busetnad med innlagt vatn, der utsleppet ikkje kjem over 50 personeiningar (pe) (forureiningsføresegna kap. 12).

Unnateke frå forskrifta sitt verkeområde er busetnad der avløpet skal førast til offentleg avløpsanlegg i samsvar med plan- og bygningslova § 27- 2.

 

§ 3. Definisjonar

Definisjonane i forureiningsforskrifta §11-3 gjeld for denne forskrifta. I tillegg gjeld
følgjande:

Avlaupsanlegg: Anlegg for mottak av avlaupsvatn fra bustad-, fritids- og annen busetnad med innlagt vatn.

Innlagt vatn: Vatn frå vassverk, brønn, cisterneanlegg eller liknande som gjennom røyr eller leidningar er ført innandørs.

Sanitært avlaupsvatn: Avlaupsvatn som i hovudsak skriv seg frå menneska sitt stoffskifte og hushaldningsaktivitetar, medrekna avlaupsvatn frå vassklosett, kjøken, bad, vaskerom eller liknande.

Svartvatn: Avlaupsvatn frå vassklosett, eller andre kjelder der urin og/eller fekaliar normalt sett vert transport med vatn.

Gråvatn: Avlaupsvatn frå vask, dusj, badekar m.m.

Kjeldeseparering: Gråvatn og svartvatn skal førast til separate reinseanlegg eller tank.

Rammeplan: Ein plan som avklarar brukarinteresser, drikkevassforsyningar og forureiningssituasjonen i resipientane eller delområder. Rammeplanen skal vere utarbeidd/vurdert av firma med hydrogeologisk kompetanse. Rammeplanen skal gje retningslinjer for avlaupsløysningar, utsleppsverdiar og utsleppspunkt.

Hydraulisk kapasitet: Mengde vatn som kan strøyme gjennom jord per arealeining.

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avlaupsvatn som kan infiltrerast per arealeining.

Køyrbar veg: Gjennomgåande veg eller blindveg som har snuplass og dessutan kurvatur, stigningstilhøve, breidd og styrke til å tåle ein tankbil for septiktømming. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass vere brøyta, og om naudsynt, strødd. Ved tvist om kor vidt ein veg er køyrbar etter ovanståande, er kommunen sitt syn avgjerande.

Resipient: Vassførekomst som tek imot forureiningar frå avlaupsvatn. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvatn. Resipient for andre typar anlegg er overflatevatn (bekk, elv, innsjø, tjern, våtmark).

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utføring av leidningsanlegg for vatn og avlaup i samsvar med NORVAR rapport nr. 124-2002.

Etterpolering: Med etterpolering meinar ein ekstra reinsing etter hovudreinsetrinn (som minireinseanlegg eller gråvassreinseanlegg) for å få stabilisert utsleppskvaliteten og få redusert mengda med smittestoff i utsleppsvatnet.

 

§ 4. Krav til avlaupsnett

Avlaupsnettet skal dimensjonerast, byggjast, drivast og vedlikehaldast med utgangspunkt i den best tilgjengelege teknologien og fagkunnskapen, særleg med omsyn til:

a) Avløpsvatnet si mengd og eigenskapar.
b) Førebygging av lekkasjar.
c) Avgrensing av forureiningar til resipienten som følgje av overløp.

 

§ 5. Krav til reinseeffekt/ utsleppskrav

Sanitært avlaupsvatn med utslepp til innland/ferskvassresipientar skal minst rette seg etter følgjande krav til reinsing:

Parameter Maksimum utsleppskonsentrasjon Tilsvarande prosent reinsegrad
Total fosfor (Tot-P)

Organisk stoff (BOF5)

<1,0 mg/l

<25 mg/l

90 %

90 %

 

Sanitært avlaupsvatn med utslepp til sjø/fjord skal minst rette seg etter  følgjande krav til reinsing:

Parameter Maksimum utsleppskonsentrasjon Tilsvarande prosent reinsegrad
Suspendert stoff (SS) 180 mg SS/l 20 %

 

Der det er særskilde brukarinteresser (fiske, bading, drikkevatn osv.) som vert råka, kan det stillast strengare krav.

Dersom det berre vert sleppt ut gråvatn, skal gråvatnet gå gjennom reinsing med godkjende reinseløysningar/krav som er beskrive i § 7.

 

§ 6. Avlaup i driftsbygningar

Det er ikkje lov å føre sanitært avløpsvatn frå WC og dusj til gjødselkjellar. Forskrifta
gjeld ved nyetablering av driftsbygningar eller ved innlegging av vatn og avlaup i eksisterande
driftsbygningar.

 

§ 7. Krav til dokumentasjon og innhald i utsleppssøknad

Kvart anlegg blir godkjent individuelt i samband med handsaming av utsleppssøknad.

Alle reinseanlegg skal ha dokumentasjon på at det er nytta anerkjend dimensjonering og utforming. For dei anleggstypane der VA-miljøblad er tilgjengeleg, skal reinseanlegget prosjekterast og byggast etter siste versjon av desse.

Ved søknad om utsleppsløyve skal det framleggast prosjekteringsdokumentasjon, teikningar og beskriving som følgjer med utsleppssøknaden.

Dersom gjeldande dimensjoneringskriterium må fråvikast, kan utsleppssøknaden avvisast. Alternativt kan det bli gjeve mellombels utsleppsløyve på særskilde vilkår. Avlaupsanlegget blir gjeve status som forsøksanlegg, og prøvetakast kvart år minimum 2 gongar årleg over ein femårsperiode. Det må då inngåast eiga avtale mellom leverandør og anleggseigar.

Slamavskiljar skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-1. For utsleppsleidning frå slamavskiljar til sjø skal det gjevast prosjekteringsdokumentasjon, teikningar og beskriving av kor djupt utsleppet skal førast under lågaste vasstand.

Slamavskiljar skal plasserast slik at den kan tømmast med tankbil heile året. Avstanden frå køyrbar veg til slamavskiljarar skal maksimalt vere 40 m. Høgdemeter 6m.

Minireinseanlegg: Med minireinseanlegg meiner ein prefabrikkerte avlaupsanlegg bygd for å reinse sanitært eller kommunalt avlaupsvatn med dokumentert reinsegrad. Anlegga blir montert på fabrikk før levering. Reinseanlegg for gråvatn vert ikkje rekna som minireinseanlegg.

Minireinseanlegg skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-3. Dokumentasjon for prøvingsprosedyre og behandlingseffekt skal også vere etter denne standarden.

For reinseanlegg som baserast på infiltrasjon i stadeigne lausmasser (infiltrasjonsanlegg), skal det utførast grunnundersøkingar for å dokumentere følgjande tilhøve:

 • Infiltrasjonskapasitet.
 • Hydraulisk kapasitet.
 • Lausmassane sine eigenskapar som reinsemedium.
 • Risiko for ureining av lokale drikkevasskjelder.
 • Avstand til drikkevasskjelder, overflatevatn, leidningstraséar og grunnvatn/fjell/tette lag.

Dokumentasjon av infiltrasjonsanlegg skal lagast av nøytral sakkunnig med hydrogeologisk/ jordfagleg kompetanse. Med nøytral sakkunnig meinast ein person eller firma som kan syne til relevant utdanning, anerkjende kurs og praksis for å kunne dimensjonere og utforme slike anlegg.

 

§ 8. Krav til prosjektering og utføring av reinseanlegg

Foretak som planlegg, prosjekterar eller utfører avlaupsanlegg som er omfatta av denne forskrifta, skal vere godkjend i aktuelle godkjenningsområder og -klassar i medhald av plan- og bygningslova. Dette gjeld både for søknad, prosjektering, utføring og kontroll.

Reinseanlegg skal dimensjonerast, byggast, drivast og vedlikehaldast slik at det har tilstrekkeleg yteevne under alle klimatiske tilhøve der som det ligg. Ved utforminga av anlegget skal det takast omsyn til variasjonar i mengde sanitært avlaupsvatn i løpet av året.

For utslepp til innland/ferskvassresipientar set kommunen krav om at moglegheit for infiltrasjon av avlaupsvatn skal vurderast før det tillatast andre avløpsløysningar.

Det vert gjeve løyve for tett tank berre for bustadar. Tett tank for alt sanitært avløpsvatn er ikkje tillate. Tett tank skal kun nyttast for klosettavløp (svartvatn).

Prosjektering og anleggsutføring skal utførast av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Den som skal stå for utføringa skal kunne dokumentere ADK-1 kurs og kurs om mindre avløpsanlegg (frå Norsk Røyrsenter, Bioforsk, UMB eller tilsvarande).

 

§ 9. Krav til drift og vedlikehald

Eigar av anlegget er ansvarleg for at det vert drive og vedlikehalde slik at alle krav vert følgde.
Ved bruk av reinseløysningar som inkluderar komponentar som krev periodisk ettersyn og vedlikehald, skal anleggseigar inngå service/vedlikehaldsavtale med godkjend foretak.

Godkjende foretak kan vere leverandørar/produsentar av reinseløysingar, eller anna kvalifisert foretak. Fram til det føreligg nasjonal godkjenningsordning for service/vedlikehaldsforetak, er leverandørar/ produsentar å reikne som kvalifisert foretak.

Dersom eit godkjent foretak er konkurs, eller skal/ må bringast til opphøyr av annan grunn, pliktar anleggseigar å inngå avtaler med eit anna godkjend foretak.

Service/vedlikehald skal minimum utførast med følgjande tidsintervall:

 • Minireinseanlegg: 2 gongar pr. år.
 • Våtmarksfilter / filterbedanlegg: 2 gongar pr. år.
 • Prefabrikkerte gråvassanlegg: 1 gong pr. år.

Service/vedlikehaldsforetak skal sende årsrapport for anlegg med service- og vedlikehaldsavtale til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Anleggseigar skal ha kopi av servicerapport ved utført service. På oppmoding frå kommunen pliktar også service- og vedlikehaldsforetak å legge fram kopi av servicerapport.

For avlaupsanlegg med infiltrasjon i grunnen (infiltrasjonsanlegg og
jordhauginfiltrasjonsanlegg) skal det gjennomførast ei tilstandsvurdering av anlegg 1 gong kvart 10. år.

Slamavskiljarar og tette tankar skal tømmast i samsvar med kommunal tømeordning.

Minireinseanlegg tømmast i samsvar med kommunal tømeordning, eller i samsvar med retningslinjer frå leverandøren. Rapportskjema for slamtøming skal fyllast ut og oppbevarast på ein eigna stad ved anlegget, til dømes i styringsskåpet.

Felles private avlaupsanlegg: For alle felles private avløpsanlegg, felles utsleppsleidningar og ved utviding av eksisterande fellesanlegg, vil kommunen krevje at det blir inngått skriftleg avtale om anlegget mellom eigarane.

 

§ 10. Særskilde utsleppsreglar for hytter

Innlagt vatn kan tillatast for fritidsbustadar. For fritidsbusetnad med innlagt vatn og utslepp til innland/ ferskvassresipientar er det berre lov med kjeldeseparerande avløpsløysningar. Utslepp av svartvatn tillatast ikkje. Tett tank, minireinseanlegg eller toalettsystem som er tilkopla vatn, tillatast ikkje for fritidsbusetnad.

 

§ 11. Krav til rammeplan

Ved regulering av areal til bustadbusetnad i områder som ikkje kan koplast til kommunalt leidningsnett, skal det utarbeidast rammeplan for vatn og avlaup til fyrste gongs handsaming av reguleringsplan.

Ved regulering av areal til fritidsbusetnad, samt ved fortetting av eksisterande hyttefelt, skal det lagast rammeplan for vatn og avløp til fyrste gongs handsaming av reguleringsplan.

Rammeplanen skal sikre at eigna områder for vassforsyning og lokal avlaupsreinsing ikkje vert nedbygd. Rammeplanen skal godkjennast av kommunen.

 

§ 12. Utsleppsstad

Utsleppsstad for avlaupsvatn frå reinseanlegg skal lokaliserast i samsvar med følgjande alternativ:

a) utslepp til innsjø minst 2 m under lågaste vasstand.
b) utslepp til elv/bekk med årssikker vassføring.
c) utslepp til landbruksdrenering som leiast til elv/bekk med årssikker vassføring.
d) utslepp til grunnen i stadeigne lausmassar.
e) utslepp til grunnen i stadeigne lausmassar via ei anna reinseløysning.
f) utslepp til sjø minst 5 m under lågaste vasstand.

Utsleppstad for avløpsvatn frå reinseanlegg skal for øvrig lokaliserast og utformast slik at verknadane av utsleppet på resipienten og inngrep i naturen vert minst mogeleg, i tillegg til at konfliktar med andre brukarinteresser vert unngått. Krav utover minimumskrav kan settjast i enkeltsaker etter vurdering av lokale tilhøve.

Det kan gjevast dispensasjon i enkeltsaker til utslepp til sjø som er mellom 0,5 – 5 meter under lågaste vasstand. I slike høve må lokale forhold ved utsleppstaden vurderast, samt at det må settjast strengare krav til biologisk reinsing (BOF5).

 

§ 13. Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjonerast, byggjast, driftast og vedlikehaldast på ein slik måte at
omgjevnadane ikkje vert utsette for sjenerande lukt.

 

§ 14. Tilsyn og kontroll

Kommunen er forureiningsmyndigheit og fører tilsyn med at bestemmingane og vedtak som er gjort i medhald av forureiningsføresegna kapittel 12 vert følgde. Forureiningsmyndigheita har rett til, og pliktar, å utføre tilsyn med avlaupsanlegga. Kommunen sin kostnad for dette arbeidet vert dekt inn gjennom eit årleg tilsyns-/kontrollgebyr.

Alle reinseanlegg, bortsett frå anlegg med kun slamavskiljing som hovudreinsing og infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagd mogelegheit for prøvetaking på utløp. Det skal kunne analyserast på parameter det er stilt krav til i utsleppsløyve. Kommunen kan etter ei tids drift, eller ved mistanke om forureining, be anleggseigar sende inn analysar som syner effekten av anlegget.

Alle prøvar skal analyserast av laboratorium som er akkreditert for dei aktuelle analysane. Analysemetodar som er nemnde i forureiningsføresegna kapittel 11, vedlegg 2, skal nyttast. Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøvar skal takast i samsvar med SFT sin rettleiar TA-514 ”Rettleiing for prøvetaking ved avløpsanlegg”.

Kommunen har sanksjonsmoglegheit dersom anlegget si yting ikkje er tilfredsstillande, samt om service- og vedlikehald er mangelfull, jf. forureiningslova.

 

Kommentarar til Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland

Til § 3. Definisjonar

Berekning av forureiningsproduksjon frå bustadar, skular, institusjonar etc. går fram av kap. 5.2 i SFT rettleiing 95:02 ”Miljømål for vassførekomstane”. 1 pe tilsvarar utslepp frå ein person (fast busett).

 

Til § 4. Krav til avlaupsnett

Hovudmålet er å sikre at avlaupsnettet er funksjonelt til ei kvar tid, slik at avlaupsnettet ikkje årsakar forureining.

 

Til § 5. Krav til reinseeffekt/utsleppskrav

Sanitært avløpsvatn med utslepp til innland/ ferskvassresipientar (følsamt og normalt område), skal minst etterkomme følgjande krav til reinsing (krav A, B eller C):

Parameter Svarar til prosent reinsegrad
A: Ved brukarinteresser / brukarkonflikter:

Total fosfor (Tot-P)

Organisk stoff (BOF5)

90 %

90 %

B: Fare for eutrofiering:

Total fosfor (Tot-P)

Organisk stoff (BOF5)

 

90 %

70 %

C: Verken fare for eutrofiering eller brukarinteresser:

Total fosfor (Tot-P)

Organisk stoff (BOF5)

 

60 %

70 %

 

Vassdraga i Ullensvang er i generell god tilstand.

Det vart innleiingsvis vurdert om kommunen skulle delast inn i ulike soner med ulike reinsekrav. Administrasjonen er av den oppfatninga at det er brukarkonflikter/ brukarinteresser i alle kommunen sine område der det også er busetnad.

Med brukarinteresser meiner ein til dømes interesser knytt til drikkevassforsyning, rekreasjon og næringsverksemd. Rekreasjon omfattar mellom anna badeplass, leikeplass og områder for vassport. Døme på næringsverksemd er vatning av jordbruksareal.

Kommunen har ikkje oversikt over alle brukarinteressene (til dømes plassering av privat vassforsyning) og ønskjer av den grunn at alle private reinseanlegg i innland/til ferskvassresipientar skal rette seg etter det strengaste kravet til reinsing (gruppe A).

På bakgrunn av resipienttilstand, og for at det skal vere mogleg å følgje opp om reinseanlegga fungerer tilfredsstillande, er det sett krav til maksimum utløpskonsentrasjonar i lokal forskrift.

 

Til § 6. Avløp i driftsbygningar

Føresegna vert innført av hygieniske omsyn. Bakteriar frå folk har eit heilt anna smittepotensiale enn bakteriar i husdyrgjødsel, og bør handsamast på ein hygienisk sikrare måte, i følgje Folkehelseinstituttet. Kor smittefarleg gjødselen er, vil vere avhengig av korleis den hygeniserast, og kva den skal brukast til. Ved handsaming av evt. søknadar om dispensasjon frå føresegna, skal både smittepotensialet, førebehandlinga og bruken av gjødselen, samt kost/nytte ved å føre avløpet til reinseanlegg, vurderast.

 

Til § 7. Krav til dokumentasjon og innhald i utsleppssøknad

VA/Miljøblad vil som hovudregel verte sett på som anerkjend dimensjonering og utforming.
VA/Miljøblad vert gjeve ut av NKF og NORVAR for fleire av dei vanlegaste anleggstypane.
Aktuelle VA/Miljøblad:

 • Nr. 48 Slamavskiljar.
 • Nr. 49 Våtmarksfilter.
 • Nr. 52 Minireinseanlegg.
 • Nr. 59 Lukka infiltrasjonsanlegg.
 • Nr. 60 Biologiske filter for gråvatn.

For grunnundersøking vert NORVAR-prosjektrapport 49/1994 ”Grunnundersøkingar
for infiltrasjon – små avløpsanlegg” tilrådd. Rapporten gjev svært nyttig informasjon.

Det blir ikkje gjeve løyve til å nytte kjemikaliar som kan vere skadelege for miljøet/vasslevande
organismar. Dersom det ikkje kan dokumenterast at risikoen for dette er neglisjerbar, må ein velje alternative etterpoleringsløysingar.

Kommunen vil vere restriktiv ved søknadar om nye, ukjende reinseløysingar. Ved vurdering
av slike vil det leggjast vekt på dokumentasjon som syner at reinseløysinga vil klare krava i
denne føresegna. Jamnleg vert nye anleggstypar introduserte på marknaden, der det ikkje eksisterer erfaringsgrunnlag som syner anlegget sin funksjon og yteevne over tid. For slike anlegg kan det vere nødvendig med meir oppfølging enn for kjende avløpsløysingar.

Infiltrasjonsanlegg kan lagast til der grunnundersøkingar syner at lausmassar på staden har tilstrekkeleg kapasitet til å kunne handsame og transportere avløpsvatn. Metoden forutset ein viss avstand frå avlaupsanlegget og til grunnvatn, bekk og drikkevasskjelde. Naturlege infiltrasjonsanlegg skal ha dokumentasjon på at det er nytta anerkjend dimensjonering og utforming.
Plassering av slamavskiljarar: Avstand til køyrbar veg og lyftehøgd vert basert på erfaringstal som er innhenta frå fleire slamtømefirma.

 

Til § 8. Krav til prosjektering og utføring av reinseanlegg

Før anlegget vert bygd, skal utsleppsløyve etter denne føresegna og byggeløyve etter plan- og bygningslova (Pbl) liggje føre. Det vil i dei fleste høve vere naturleg å søke løyve etter begge lovverka samstundes. Det er likevel ikkje noko i vegen for å søke utsleppsløyve fyrst, og byggeløyve på eit seinare tidspunkt. Prosjekterande og utførande føretak skal også godkjennast for ansvarsrett i samsvar med Pbl. Godkjenningsføresegna etter Pbl set krav til lengde på utdanning og praksis.

Infiltrasjonsanlegg bør nyttast der dette er mogeleg, då det er ei kjend løysning med særs god reinseevne. Anleggstypen krev generelt lite vedlikehald. Den som utfører grunnundersøkingar må ha tilstrekkeleg kunnskap innan fagområda geologi, hydrogeologi og vasskjemi, til å kunne vurdere sentrale parameter som infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og reinseevne.

Tett tank vil normalt vere aktuelt berre for mellombelse anleggsbrakker der påkopling til
kommunalt avløpsnett ikkje er mogeleg. Dersom tett tank i heilt særskilde høve godkjennast som permanent løysing, skal denne berre nyttast for svartvatn.

 

Til § 9. Krav til drift og vedlikehald

Den som utfører service må ha gjennomgått nødvendig grunnopplæring i tillegg til å ha fått praktisk opplæring i montering og service på det aktuelle anlegget.

 

Til § 10. Særskilde utsleppsreglar for hytter

Brukarinteresser i lokal drikkevassforsyning er lagt til grunn for å forby utslepp av svartvatn frå fritidsbustadar i innland/til ferskvassresipientar. Kommunen har gjennomført spørreundersøkingar blant hytteeigarar på større eksisterande hyttefelt (Reinsnos, Løyning, Korlevoll), som stadfestar at svært mange hytteeigarar har vassforsyning frå overflatevatn (bekkar, mindre vatn, oppkome) og borebrønnar. Kommunen ynskjer å sikre hyttene si vassforsyning ved å forby utslepp av svartvann.

 

Til §11. Krav til rammeplan

Krav om utarbeiding av rammeplan ved utarbeiding av reguleringsplan for bustad- og fritidsbusetnad der avløpet ikkje kan førast til offentleg leidningsnett. Krav til rammeplan skal følgje parallelt med Ullensvang kommune sine krav til utarbeiding av reguleringsplan og utarbeidast til første handsaming.

Arealavgrensing for eksisterande og framtidige hyttefelt går fram av Kommuneplanen sin arealdel.

Med rammeplan forstår ein følgjande: Ein plan som avklarar brukarinteresser, drikkevassforsyningar og ureiningssituasjonen i resipient eller delområde. Rammeplanen skal vere utarbeidd/ vurdert av firma med hydrogeologisk kompetanse. Rammeplanen skal gje retningslinjer for avlaupsløysingar, utsleppsverdiar og utsleppspunkt.

Kommunen har utarbeidd notat med overordna områdevurderingar av nokre eksisterande hyttefelt, som utgangspunkt for framtidige rammeplaner.

 

Til § 12. Utsleppstad

Forskrifta nemner dei hovudomsyna som skal ivaretakast når den ansvarlege skal lokalisere utsleppet, bestemme utsleppsdjupne- og anordning.

 

Til § 13. Lukt

Forskrifta angjer hovudomsyna som skal ivaretakast når den ansvarlege skal avgrense eventuelle vesentlege luktulemper.

 

Til § 14. Tilsyn og kontroll

Det skal etablerast ein prøvetakingsstad der prøvar kan takast ut. Prøvane skal kunne takast av reinsa avløpsvatn før eventuell innblanding av drensvatn og tilsvarande. Prøvetakingsstaden skal vere enkelt tilgjengeleg for prøvetaking slik at ein kan ta ut prøvar uten å komme borti
røyr/kumveggar.

Prøvetakinga skal vere representativ, dvs. i enkelte anlegg kan ein få representative prøvar
med stikkprøvar, medan ved andre anleggstypar må det døgnblandprøvar til. Dette vert avgjort i kvart enkelt tilfelle.