Slamtømming i eit kummelokk

Informasjon om slamtømming

Det er tvungen slamtømming i Ullensvang kommune. Septiktankar til bustader, næring, grendahus og liknande vert tømd kvart 2. år. Tankar til fritidsbustader vert tømd kvart 4. år. Gebyret vert regulert etter storleik på tank og tømeintervall. I tillegg kjem eit kontrollgebyr per tank. Dette gebyret gjeld òg gråvassanlegg.

Det vert levert varsel om tøming før tømebilen kjem. Dersom tanken ikkje er klargjort, må du likevel betala gebyr. Viser elles til “Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar” § 5.

Dersom ein ynskjer ekstra tøming utover den ordinære tøminga, tek du kontakt med kommunen eller tømefirma. Ved ekstra tøming får du ein ekstra faktura på dette. 

 

Kontaktinformasjon tømefirma

NORVA24

57 78 11 70

norva24.no/

 

Lurar du på kor tid tanken vart tømd sist?

 Ta kontakt med kommunen eller gå inn på mintank.no