Land- og havbruk

Landbrukskontoret  høyrer til under verksemda Land- og havbruk.

Dei tilsette i verksemda har ulike oppmøtestader i kommunen, men alle arbeider med saker i heile kommunen. Du kan møta oss både i Kinsarvik, Odda og Jondal. De er alltid velkomne til å ta kontakt med oss, uavhengig av kvar me til ei kvar tid har kontor.

 • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
 • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering eller løyve til nydyrking etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
 • Handsaming av saker etter konsesjonslova, viltlova og fjellova.

Iselin Victoria Hammer – iselin.victoria.hammer@ullensvang.kommune.no

Leiaroppgåver og overordna ansvar for avdelinga, ansvar for havbruk, arbeider elles med lovsaker, tilskotsforvaltning, næringsfond med meir.

 

Arve Aarhus – 90 50 15 94 – arve.aarhus@ullensvang.kommune.no

 • Viltforvaltning
 • AR5
 • UKL
 • Driveplikt
 • Dyrkingssaker
 • Dødsbu
 • Planar og strategiar

 

Ingrid Riise – 47 90 80 67 – ingrid.riise@ullensvang.kommune.no

 • Produksjonstilskot
 • Autorisasjon plantevern
 • Kommunale veterinærtenester (inkl. tilskuddsforvaltning til veterinærtjenestene)
 • IBU-saker
 • Innovasjon
 • SMIL
 • Drenering
 • Sjukeavløysing
 • Produksjonssvik

 

Rannveig Børve – 95 06 71 11 – rannveig.borve@ullensvang.kommune.no

 • Lovsaker
 • Konsesjonssaker

 

Rolf Erling Loe – 97 61 58 35 – rolf.erling.loe@ullensvang.kommune.no

 • Skogsaker
 • Landbruksveg
 • Regionale miljøtilskot (RMP)
 • Organisert beitebruk

 

Om me ikkje svarar: Ta kontakt med sentralbordet i kommunen på tlf. 53 65 40 00, som kan setja deg over til rett sakshandsamar.

Aktuelt

Tilskotsordningar i landbruket

Les meir

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

Les meir

Ullensvang næringsfond

Les meir

Har du sett hamnespy?

Les meir