Land- og havbruk

Landbrukskontoret i Ullensvang kommune høyrer til under den nye avdelinga Land- og havbruk. Det er no til saman 4,6 årsverk knytte til avdelinga. Av dette kjøper Kvam herad landbruksfaglege tenester tilsvarande 40 % stilling.

Dei tilsette i verksemda har ulike oppmøtestader i Ullensvang kommune, men alle arbeider med saker i heile kommunen. Du kan møta oss både i Kinsarvik, Odda og Jondal. De er alltid velkomne til å ta kontakt med oss, uavhengig av kvar me til ei kvar tid har kontor.

Raude eple på frukttre. Foto: Skarv Studio
  • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
  • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering eller løyve til nydyrking etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
  • Handsaming av saker etter konsesjonslova, viltlova og fjellova.

Trygve Vik – 900 69 759 – trygve.vik@ullensvang.kommune.no

Leiaroppgåver og overordna ansvar for avdelinga, ansvar for havbruk, arbeider elles med lovsaker, tilskotsforvaltning, næringsfond med meir.

Ansvar for skogsakene og AR5 (dvs. retting av gardskart og landbruksregisteret), arbeider elles med tilskotsforvaltning (produksjonstilskot, velferdsordningar, SMIL, tilskot til skogbrukstiltak (vegar, taubaner etc.) m.fl.   

 

Rannveig Børve – 950 67 111 – rannveig.borve@ullensvang.kommune.no

Ansvar for jordlov- og konsesjonssakene, BU-saker, avlingssvikt og anna tilskotsforvaltning med meir.  

 

Ingrid Riise – 479 08 067 – ingrid.riise@ullensvang.kommune.no

Ansvar for autorisasjon plantevern og kommunale veterinærtenester (inkl. tilskotsforvalting til veterinærtenestene), arbeider elles med m.a.  BU-saker/Innovasjon, SMIL med meir

 

Rolf Erling Loe – 976 15 835 – rolf.erling.loe@ullensvang.kommune.no

Ansvar for regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og viltsaker. Han har òg ansvar for skogsakene i Kvam herad. 

 

Sjølv om me har ei grov fordeling av oppgåvene oss i mellom, er det mykje overlapp i saksfelta. T.d. arbeider alle med å handsama søknader om produksjonstilskot.

 

Om me ikkje svarar: Ta kontakt med sentralbordet i kommunen på tlf. 53 65 40 00, som kan setja deg over til rett sakshandsamar.

Aktuelt

Ekstra utlysing – SMIL og tilskot til drenering

Les meir

Ullensvang næringsfond

Les meir

Avgifter og gebyr landbruk

Les meir

Relaterte artiklar