Land- og havbruk

Landbrukskontoret  høyrer til under verksemda Land- og havbruk.

Dei tilsette i verksemda har ulike oppmøtestader i kommunen, men alle arbeider med saker i heile kommunen. Du kan møta oss både i Kinsarvik, Odda og Jondal. De er alltid velkomne til å ta kontakt med oss, uavhengig av kvar me til ei kvar tid har kontor.

 • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
 • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering eller løyve til nydyrking etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
 • Handsaming av saker etter konsesjonslova, viltlova og fjellova.

Iselin V. Hammer – iselin.victoria.hammer@ullensvang.kommune.no

Leiaroppgåver og overordna ansvar for avdelinga, ansvar for havbruk, arbeider elles med lovsaker, tilskotsforvaltning, næringsfond med meir.

 

Arve Aarhus – 905 01 594 – arve.aarhus@ullensvang.kommune.no

 • Viltforvaltning
 • AR5
 • UKL
 • Driveplikt
 • Dyrkingssaker
 • Dødsbu
 • Planar og strategiar

 

Ingrid Riise – 479 08 067 – ingrid.riise@ullensvang.kommune.no

 • Produksjonstilskot
 • Autorisasjon plantevern
 • Kommunale veterinærtenester (inkl. tilskuddsforvaltning til veterinærtjenestene)
 • IBU-saker
 • Innovasjon
 • SMIL
 • Drenering
 • Sjukeavløysing
 • Produksjonssvik

 

Rannveig Børve – 950 67 111 – rannveig.borve@ullensvang.kommune.no

 • Lovsaker
 • Konsesjonssaker

 

Rolf Erling Loe – 976 15 835 – rolf.erling.loe@ullensvang.kommune.no

 • Skogsaker
 • Landbruksveg
 • Regionale miljøtilskot (RMP)
 • Organisert beitebruk

 

Om me ikkje svarar: Ta kontakt med sentralbordet i kommunen på tlf. 53 65 40 00, som kan setja deg over til rett sakshandsamar.

Aktuelt

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

Les meir

Ullensvang næringsfond

Les meir

Har du sett hamnespy?

Les meir