Land- og havbruk

Landbrukskontoret i Ullensvang kommune høyrer til under den nye avdelinga Land- og havbruk. Det er no til saman 4,6 årsverk knytte til avdelinga. Av dette kjøper Kvam herad landbruksfaglege tenester tilsvarande 40 % stilling.

Dei tilsette i verksemda har ulike oppmøtestader i Ullensvang kommune, men alle arbeider med saker i heile kommunen. Du kan møta oss både i Kinsarvik, Odda og Jondal. De er alltid velkomne til å ta kontakt med oss, uavhengig av kvar me til ei kvar tid har kontor.

Raude eple på frukttre. Foto: Skarv Studio
  • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
  • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering eller løyve til nydyrking etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
  • Handsaming av saker etter konsesjonslova, viltlova og fjellova.

Trygve Vik – 900 69 759 – trygve.vik@ullensvang.kommune.no

Leiaroppgåver og overordna ansvar for avdelinga, ansvar for havbruk, arbeider elles med lovsaker, tilskotsforvaltning, næringsfond med meir.

 

Trine Hilstad – 477 13 576 – trine.hilstad@ullensvang.kommune.no

Ansvar for skogsakene og AR5 (dvs. retting av gardskart og landbruksregisteret), arbeider elles med tilskotsforvaltning (produksjonstilskot, velferdsordningar, SMIL, tilskot til skogbrukstiltak (vegar, taubaner etc.) m.fl.   

 

Rannveig Børve – 950 67 111 – rannveig.borve@ullensvang.kommune.no

Ansvar for jordlov- og konsesjonssakene, BU-saker, avlingssvikt og anna tilskotsforvaltning med meir.  

 

Ingrid Riise – 479 08 067 – ingrid.riise@ullensvang.kommune.no

Ansvar for autorisasjon plantevern og kommunale veterinærtenester (inkl. tilskotsforvalting til veterinærtenestene), arbeider elles med m.a.  BU-saker/Innovasjon, SMIL med meir

 

Rolf Erling Loe – 976 15 835 – rolf.erling.loe@ullensvang.kommune.no

Ansvar for regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og viltsaker. Han har òg ansvar for skogsakene i Kvam herad. 

 

Sjølv om me har ei grov fordeling av oppgåvene oss i mellom, er det mykje overlapp i saksfelta. T.d. arbeider alle med å handsama søknader om produksjonstilskot.

 

Om me ikkje svarar: Ta kontakt med sentralbordet i kommunen på tlf. 53 65 40 00, som kan setja deg over til rett sakshandsamar.

Kurs i fornybar energi for gardbrukarar i Vestland

Les meir

Webinar om støtteordningar til frukt og bær

Les meir

Ullensvang næringsfond

Les meir

Avgifter og gebyr landbruk

Les meir