Utne barnehage

Avdelingar

 • Raud: tlf. 902 48 786
 • Blå: tlf. 902 29 431

Opningstid

 • kl. 06.50 – 16.15

 

Om barnehagen

Utne barnehage er ein to-avdelings barnehage, godkjent for 36 plassar. Barnehagen ligg i sentrum av Utne, med eit rikt nærområde – ikkje berre fantastisk natur og turområder, men og gardar, fjorden, ferja- og båttrafikk, matbutikk, legekontor, museum, Utne hotell og kyrkja. Me er opptekne av at barna blir godt kjende med nærmiljøet sitt.

Barnehagen har to avdelingar, Raud avdeling med barn frå 3-6 år og Blå avdeling med barn frå 10 månader – 3 år. Avdelingane har felles kjøken, kor me lagar brød nesten kvar dag, havregraut til frukost kvar fredag og varm fiskelunsj minst ein dag i veka.

 

Årsplan for Utne barnehage >>> 

Bilete av Utne barnehage ut fjorden. Bilete.

Kontakt oss

Utne barnehage

Fjordavegen 4171

5778 Utne

53 66 69 92

Lene Vie Nordeide

Styrar

lene.vie.nordeide@ullensvang.kommune.no

92 04 26 30 / 53 66 69 92 (tasteval 1)

Utne barnehage har i fleire år jobba med vaksenrolla i leiken. Me veit at det er viktig med  aktive vaksne som er tilstades, som kan starta, verna og vidareutvikle leiken i lag med ungane. Me har jobba med å få ein felles pedagogisk plattform, som gjer at me har ein felles praksis, og eit felles verdigrunnlag. Barnehagen nyttar praksisforteljingar for å fremja refleksjon og til pedagogisk dokumentasjon.

Frå hausten 2019 er Utne barnehage med på eit prosjekt som går over to år om barnehagemiljø og krenkingar.

 • Aktive tilstadeverande vaksne
 • Språkutvikling
 • Berekraftig utvikling
 • Natur og miljø
 • Tverrfagleg arbeid
 • Omsorg
 • Leiken er det aller viktigaste for oss
 • Medverknad

Utne barnehage har dei siste åra hatt stort fokus på ei berekraftig utvikling og eit berekraftig samfunn. Me nyttar vårt flotte nærmiljø til å retta fokus på dette, mellom anna bosplukking, innsektshotell, farging av garn ved hjelp av naturmaterialer, sortering av bos, kunstverk av ting me finn i naturen osb.

Språkutvikling er og noko me har retta fokus på, me ser at det er avgjerande for sosial kompetanse, og det å kunne vera i leik, at ein har eit godt språk. Her jobbar barnehagen førebyggjande med fokus på lesing, språkgrupper og på at dei vaksne er gode rollemodellar.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler