Jondal barnehage

Opningstid

  • kl. 07.00 – 16.20

 

Om barnehagen

Jondal barnehage er ein 4 avdelings barnehage med plass til 60 barn frå 0 – 6 år. Godkjent netto leike- og opphaldsareal er 360 kvm. Uteområdet vårt er på heile 4.5 mål og er utroleg allsidig for alle aldersgrupper og årstider

Vi ligg vakkert til midt i sentrum av Jondal med skule, kulturskule, svømme- og flerbrukshall, eldresenter, elv, sjø og fjell som næraste nabo.

Leiker i sandkasse. Foto.

Kontakt oss

Jondal barnehage

Vik 1

5627 Jondal

53 66 95 90

Kristin Opedal

Styrar Jondal barnehage

kristin.opedal@ullensvang.kommune.no

902 57 329

Det er godt å vera meg, deg og oss!

Eit stort utviklingsprosjekt om “Inkluderande skule- og barnehagemiljø etter “Vera Saman” prinsippa. Vi ønskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa rom for leik og vennskap. Vi skal gjera kvaliteten i samspelet mellom oss best mogleg.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.