Eidesåsen barnehage

Opningstid

  • kl. 06.45 – 15.45

 

Om barnehagen

Eidesåsen barnehage er ein barnehage med to avdelingar med ft. 43,5 plasser. Barnehagen ligg på ein naturplass 3 km unna Odda sentrum, med ein småbarnsavdeling frå 1-3 år og ein stor avdeling frå 3-6 år. Begge avdelingane har tilpassa tilbod til barnegruppa etter alder og modning.

 

Vi jobbar med

Eidesåsen barnehage har hatt naturfag som satsingsområdet siden oppstart av barnehagen i 1991. Det er ein stor del av barnehagen sin profil, kultur og kompetanse. I 2015 vart Odda kommune ein kommune som satsa på realfag og i Eidesåsen barnehage har vi valgt å setja fokus på utviklingsområde barn sitt matematiske språk i leik. I denne prosessen endra vi vårt satsingsområde til Realfag.

To barn som sit med regnklede og sossar i vatn ein flott haustdag. Bilete.

Kontakt oss

Eidesåsen barnehage

Eidesåsen 154

5750 Odda

53 65 42 15

Heidi Sandvin Vangen

Styrar

heidi.vangen@ullensvang.kommune.no

91 24 56 02

Våre verdier bygger på respekt, mangfold, likeverd og likestilling. Dette gjer vi gjennom at vi legg til rette for eit demokratisk fellesskap der barna får oppleva at det er mange måter å tenkje på, handla og leva på. Vi anerkjenner og ivaretar barndommen sin eigenverdi gjennom respekt og anerkjenning.

Vi legger til rette for trivnad, livsglede, meistring og følelse av eigenverd og førebyggjer krenking og mobbing. Barna vert støtta i å meistre motgang, handtera utfordringar og verta kjend med eigne og andre sine følelsar. Barna skal læra seg å ta vare på seg sjølv, kvarandre men og naturen. Dei skal få eit grunnlag til å tenkje kritisk, handla etisk og visa solidaritet.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler