Tyssedal barnehage

Avdelingar

 • Karius: mob. 469 19 182 / fast tlf: 53 65 42 20
 • Baktus: mob. 469 19 462 / fast tlf: 53 65 42 20

Opningstid

 • kl. 06.45 – 15.45

Om barnehagen

Tyssedal  barnehage er ein to-avdelings barnehage med 42 plassar.  Saman med Tyssedal barneskule utgjer vi Tyssedal Oppvekstsenter. Tyssedal barnehage og barneskule er ”næraste naboar”, eit naboskap barnehagen nyt godt av, med bruk av gymnastikksal, bibliotek/mediatek, rom til kunst og handtverk, skulekjøkken og uteleikeplass. Dette gjer at barna kan bli kjend i skulegarden, med miljøet og framtidige medelevar.  

Tyssedal barnehage ligg i sentrum av Tyssedal. I gåavstand frå barnehagen finn vi museum, hotell, boligområder, leike plassar og ulike bedrifter.

Vi går turar i nærmiljøet og lærer oss  navn på stader i Tyssedal, vi ser kvar dei enkelte barna bur og vi bruker turområder i sentrum samt Skjeggedal og Lilletopp. Vi har eit godt samarbeid med NVIM og nyttar oss jamleg av Tyssohallen.

Inngangspartiet til Tyssedal barnehage med grønn bakke i framgrunnen. Foto.

Kontakt oss

Tyssedal barnehage

Langåkerveien 1

5770 Tyssedal

53 65 42 20

Kari Elisabet Lund

Styrar

kari.lund@ullensvang.kommune.no

45 20 74 36

 • Inkludering, sosial kompetanse og vaksenrolla  gjennom “Være sammen” kompetanseløft i barnehagen. Med fokus på varme og grensesettende voksne som legg til rette for eit godt psykososialt miljø i barnegruppa og for enkeltbarnet.
 • Fokus på førebygging og  tidleg innsats gjennom bruk av BTI modellen.
 • Realfag – Aktivt deltakande vaksne i barna si undring, meistring og læring innanfor realfag i barnehagen.
 • Relasjonsbygging
 • Fellesskap og inkludering
 • Førebygging og tidleg innsats
 • Undring og meistring innanfor realfag
 • Kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler