Snikker som vatrer reisverk på altan

Endra fasade

Fasaden er bygget sine ytterveggar og tak. Fasadeendring kan til dømes vera å byta glas/dør, endra kledning/tak eller å setja inn ny dør eller nytt vindu.

Du treng ikkje søkja

 

Du må søkja

  • Dersom fasadeendringa fører til at bygningens karakter vert endra
  • Dersom fasadeendringa gjer inngrep i bygningens konstruksjon eller i brannveggar/brannsikre bygningsdelar
  • Dersom tiltaket er nærare enn 4 meter frå nabogrensa
  • Dersom endringane medfører at krava til lys, rømning eller branntryggleik ikkje vert oppfylt

Merk at fasadeendringar på bygningar med kulturminneinteresser ofte vil endra bygningens karakter og dermed vera søknadspliktig.

Om du endrar fasaden fordi bruken av eit rom skal endrast, kan vera vera at du må søkja om bruksendring.

Fasadeendringa vert då ein del av denne søknaden.