Hestavoll barnehage

Avdelingar

  • Løvetann 0-3 år: mob. 905 55 168
  • Blåklokke 3-6 år: mob. 905 93 221
  • Solsikke 3-6 år: mob. 906 25 319

Opningstid

  • kl. 07.45 – 16.45

Om barnehagen

Hestavoll barnehage er ein tre-avdelings barnehage med plass til 48 barn. Vi held til i Odda sentrum, like ved Odda barneskole. Barnehagen har 12 småbarnsplasser, og to avdelinger med plass til 18 barn kvar. Hestavoll barnehage har eit fleirkulturelt miljø. Vi ynskjer å by på varierte impulsar, opplevingar og erfaring hovudsakleg ut frå lokalmiljøet, men og løfta blikket i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi opplever det fleirkulturelle miljøet som ein rikdom i kvardagen.

 

Barn som leikar med traktor i barnehage. Foto.

Kontakt oss

Hestavoll barnehage

Oppheimsgata 4a

5750 Odda

53 65 42 33

Kari Aalvik

Styrar

kari.aalvik@ullensvang.kommune.no

97 55 86 93 / 53 65 42 33

Kultur og kreativitet, der musikk og drama har ein sentral plass. Språkmiljø, samarbeid og inkludering er sentralt hos oss. Barnehagen har samarbeid med fleire kulturarenaer og institusjoner i nærmiljøet.

I Hestavoll barnehage ser vi barna som kompetente, med trang til å utforska og skapa meining. Kvar einskild er unik med eigne føresetnader. I barnehagen møter det unike eit mangfald. Barnehagen har eit kompetent personale som arbeider systematisk i henhold til:  

  • Tidleg innsats
  • Språkutvikling
  • Kommunikasjon og samspel
  • Handtering av utfordrande åtferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler