Skuter som er parkert i snø

Informasjon om løyve til motorisert ferdsel i utmark, vintersesongane 2020-2024

Utval for samfunn, plan og næring har i møtet den 4. november 2020 vedteke endringar i dei kommunale retningsliner for handsaming av motorferdselsaker i utmark i Ullensvang kommune, i samsvar med endring av forskrifta som vart gjeldande frå 1. oktober 2020.

Søknaden skal innehalda følgjande opplysningar

  • Namn og fullstendig adresse på søkjar
  • Opplysningar om køyretøytype (snøscooter, ATV, beltegåande køyretøy eller liknande)
  • Føremål med transporten
  • Start- og endestad for føremålet, med kart over køyrerute.
  • Tidsrom for køyring og naudsynt tal turar
  • Legeattest ved varig funksjonshemning for dei søknadane det gjeld
  • Løyve frå grunneigar for vedhogst
  • Løyvehavar pliktar henta inn løyve frå aktuelle grunneigarar for køyring over andre sin grunn før løyvet kan nyttast.

Søknaden skal vera kome inn til kommunen minimum 3 veker før køyring skal finna stad. Løyve som skal til politisk handsaming, må pårekna noko lenger handsamingstid.

Løyva gjeld for vintersesongane 2020/21, 21/22, 22/23 og 23/24.

 

Spørsmål om søknad, lover og reglar - ta kontakt med:

Anne Lise L. Eftedal

Innbyggjarservice

anne.lise.lothe.eftedal@ullensvang.kommune.no

907 12 150