Folk på oppsetting av teater under Litteratursymposiet

Skjenkeløyve for einskildhøve

  • Løyvet gjeld for arrangement som festival, bygdafest, offentleg arrangement og anna. Sakshandsaminga er forenkla, då det dreier seg om kortare periode enn faste løyver.

 

  • Det vert ikkje gjeve skjenkeløyve for idrettsarrangement.

 

  • På større arrangement som til dømes bygdafestar, vert det sett som villkår at skjenkestyrar og minst 1 av øvrige vaktar/ mannskap må ha gjennomført skjenkekurs i regi av kommunen eller ha teke kunnskapsprøven for skjenkeløyve.

 

  • For å få løyve til einskildhøve må det vere minimum 18 år aldersgrense til skjenkelokalet. Det kan søkjast om dispensasjon på arrangement der det vil vera naturleg å gje adgang til ungdom under 18 år. Dette kan t.d. vera konsertar, revy eller andre kulturelle arrangement.

 

  • På såkalla bygdafestar kan ungdom frå 15 år og oppover delta. Vilkår for dette er at det vert utabeidd og vedlagd ei risikovurdering/handlingsplan i søknaden, for å hindra at mindreårige får tilgang til alkoholhaldig drikk. Det skal vera matservering og dans. Vakthald skal godkjennast av politiet. Brot på villkåra sett i løyvevedtaket og alkohollova kan medføra karantene for både huseigar

Gebyr for skjenkeløyve for einskildhøve:

  • 1-99 gjester: 600 kr
  • 100-199 gjester: 1500 kr
  • Meir enn 200 gjester: 3000k kr

 

Gebyr for salsløyve for einskildhøve:

  • 600 kr.

 

Om arrangementet vert avlyst, skal det betalast eit gebyr på 500 kr.

Viser det seg i ettertid at det er fleire eller færre gjester enn oppgjeven i søknaden, vert kravet justert.