Middag

Serveringsløyve

Verksemder som serverer mat eller drikka, må ha serveringsløyve.

Korleis få serveringsløyve?

  • Dagleg leiar må ha bestått etablerarprøven for å søkje om serveringsløyve. Løyvet vert gjeve til selskapet som eig staden.
  • Serveringslova stiller krav om uklanderleg vandel.
  • Er det eigarskifte, må det søkjast om nytt serveringsløyve seinast 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overdragelse.

 

Vedlegg som må følgja søknaden:

  • Prov på bestått etablerarprøve for dagleg leiar.
  • Beskriving av driftskonsept
  • Kartskisse over serveringslokale

 

Det tek omlag 4 veker å handsamar søknad om serveringsløyve. Søknaden vert sendt på høyring til politiet, og Skatteetaten. Rådmannen i Ullensvang kommune fattar vedtak om tildeling eller avslag på søknad om serveringsløyve.