Kultur og levekår

Utval for kultur og levekår

Kontakt

Me ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen, så ta gjerne kontakt.  Send e-post til utvalsleiar eller politisk sekreteriat så vert denne informasjonen formidla vidare til alle medlemane i utvalet.

Ha på minnet at både e-postsendingar og annan kommunikasjon vil bli handsama i samsvar med «Lov om offentlighet i forvaltningen.» Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

 

Kontakt oss

Marit Jensen Måkestad

Utvalsleiar for kultur og levekår

marit.jensen.maakestad@ullensvang.kommune.no

90 10 06 20

Ragnvald Joakimsen

Kommunesekretær/rådgjevar

ragnvald.joakimsen@ullensvang.kommune.no

45 47 41 81

Har ansvar for arbeid med saksfelt som ligg inn under følgjande særlover, men ikkje direkte klient-, pasient-, barne- eller elevretta saker:

 • Abortloven
 • Adopsjonsloven
 • Barnehagelova
 • Barnelova
 • Barnevernlova
 • Bustøttelova
 • Film- og videogramlova
 • Folkebibloteklova
 • Folkehelselova
 • Gravferdslova
 • Helse- og omsorgstenestelova
 • Helseberedskapslova
 • Helsepersonellova
 • Helseregisterlova
 • Husleigelova
 • Introduksjonslova
 • Krisesenterlova
 • Kulturlova
 • Kulturminnelova
 • Opplæringslova
 • Pasient og brukarettslova
 • Pasientjournallova
 • Pasientskadelova
 • Psykisk helsevernlova
 • Smittevernlova
 • Sosialtenestelova
 • Spesialisthelsetenestelova
 • Stadnamnlova
 • Sprøyteromslova
 • Tobakkskadelova
 • Folketrygdlova
 • Friskulelova
 • Gjeldsordningslova
 • NAV-lova
 • Vaksenopplæringslova