Nøkkelring forma som hus festa i nøkkel

Viss det står att ein mindre vesentleg del av arbeidet, kan du søkja om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje brukast før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

 

Slik søkjer du

Søknad om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggeløyve, seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling.

 

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikkje krev søknad må registrerast når dei er ferdige. Dette gjer du ved å senda inn: