Arbeidarar som gir kvarandre eit handtrykk

Seksjonering

Du kan lesa om seksjonering og reseksjonering på Kartverket si heimeside.

Seksjonering

Om ein eigedom skal eigast av fleire personar, og eigarane skal ha einerett til kvar si brukseining i bygningsmassen, må eigedomen seksjonerast.

Reseksjonering

Om eit eigarseksjonssameige ynskjer å endra fordelinga av areal eller gjera andre bruksendringar i eigedomen etter at eigedomen er seksjonert, må du søkja om reseksjonering.